Павлів Ігор Ярославович

доцент, кандидат педагогічних наук

 

Павлів Ігор Ярославович, ст. викладач, к.пед.н.
У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Розвиток українського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини, та Холмщини (1919 – 1939 рр.)» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Автор 25 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Провести аналіз проблеми з формування основ педагогічної техніки як культури майбутнього фахівця фізичного виховання.

Наукові праці

 1. Павлів І. Застосування та розвиток Українських професійних шкіл в Галичині кінець ХІХ – початок ХХ ст. / Лучаківська І., Павлів І. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»36. наукових праць/За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.- Випуск 13. С. 314-319 (0,25 д.а.).
 2. Павлів І.Я. Теорія і методика викладання плавання: / Кізло Наталія, Павлів Ігор, Кізло Тарас. Тексти лекцій (для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини») – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011. – 160 с. (10,12 д.а.).
 3. Павлів І.Я. Ставлення студентів спеціальної медичної групи до занять оздоровчим плаванням / Т. Кізло., І. Павлів // Проблеми формування здорового способу життя: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів / Під заг. ред. Сіренко Р. Р. – Львів Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 164 – 168. (0,2 д.а.).
 4. Павлів І.Я. Методика початкового навчання плаванню. / Н. Б. Кізло, І. Я. Павлів, Т. В. Кізло. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 138с. (8,6 д.а.).
 5. Павлів І.Я. Основні складові психолого-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури / Чепелюк Анна, Павлів Ігор, Федак Олена // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 412-418. (0,5 д.а.).
 6. Павлів І.Я. Психолого-педагогічні аспекти проблеми збереження здоров’я через освіту // Павлів Ігор / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 199-202. (0,2 д.а.)
 7. Павлів І.Я. Діяльність українського педагогічного товариства на землях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919-1939 рр.) /Павлів І.Я. //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт,2016. – Вип.16–. 379с.
 8. Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров`я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 9. Ігор Павлів Українське національне шкільництво на землях надсяння, лемківщини та холмщини (1919 – 1939 рр.) як історико-педагогічна проблема Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Випуск 4/36 (2017). – 358 с.
 10. Павлів І.Я., Федорищак Р.Л. Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до навчання школярів. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – 239-242с.
 11. Павлів І.Я. Лікувальне плавання в комплексній реабілітації дітей хворих бронхіальною астмою / Матрошилін О.Г., Павлів І.Я. // Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, С.74–75.