Михаць Лілія Василівна

старший викладач

 

Михаць Лілія Василівна, викладач
Народилась 19 липня 1978 року у м. Дрогобич Львівської області.
Освіта. У 1996 році закінчила Івано-Франківський коледж фізичного виховання за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт». Кваліфікація «Молодший спеціаліст. Викладач-організатор масової фізичної культури і спорту». У 2001 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала фах вчителя фізичної культури і валеології, керівника спорт. секцій, організатора туристичної роботи.
Впродовж 2010 – 2011 рр. навчалась в магістратурі на заочній формі на факультеті фізичного виховання ДДПУ ім. І. Франка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання.
Трудова діяльність.
1996 – 2001рр. – інструктор по плаванню СШ № 16 м. Дрогобича.
2001 – 2004рр. – інструктор з фізичної культури дошкільного закладу № 11
м. Дрогобича.
2004 – 2009рр. – викладач кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
З 2009 р. викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Автор понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Наукові праці

 1. Михаць Л.В. Естетичне виховання в процесі фізичного виховання школярів./ Мацола Н.П., Михаць Л.В., Максим’як Я.О. // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури(фізична культура і спорт)/ За ред. Г.М. Арзютова.- К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011.-Випуск 13. – С.369 -372.
 2. Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення. Методичні матеріали до семінарських занять ( для студентів спеціальностей ПМСО Фізичне виховання та Фізична реабілітація ) / Турчик І.Х., Михаць Л.В./ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011.- 65 с.
 3. Михаць Л.В.Теорія і методика фізичного виховання у вищих закладах освіти. Тексти лекцій ( для студентів спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання»)/ Лук’янченко М.І., Михаць Л.В ./ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2012.- 85 с.
 4. Михаць Л.В. Фізична культура в системі формування особистості / Мацола Н.П., Михаць Л.В.// Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології. Збірник наукових праць.Випуск 7, 2012. – С. 34-36.
 5. Михаць Л.В. Визначення функціонального стану організму дітей шкільного віку / Михаць Л.В., Мартиненко В.Ф.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С.536-540. (0,3 д.а.)
 6. Михаць Л.В. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. –76 с. (2,38 д. а.)
 7. Михаць Л. Застосування новітніх педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів з фізичної культури / Мацола Н., Яцуляк Г., Михаць Л. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6. Ч. ІІ – 288 с. ( 0,3 д.а.)
 8. Михаць Л.В. Визначення рівня фізичної підготовленості школярів / Герасименко С.Ю., Максим’як В.М., Михаць Л.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С. 51 – 54. (0,4 д. а.)
 9. Михаць Л.В. Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини / Михаць Л.В., Жукова І.М., Борисевич Л.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С. 173 – 175. (0,45 д. а.)
 10. Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні рекомендації до семінарських занять.[ для студентів ІІІ курсу для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання, галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини] / Михаць Л.В. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 50 с.
 11. Михаць Л.В. Діагностика застосування рухової активності та релаксації для подолання стресу дітьми середнього та старшого шкільного віку. / Михаць Л.В. // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнароодної науково-практичної конференції, (24-25 березня 2016 року) / [редактори-упорядникиІ. Зимомря, В. Ільницький] – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016, – 283 с.
 12. Михаць Л.В. Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією / Михаць Л.В., Жукова І.М., Шатинська О. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / /[редактори упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип.16.-504 с.
 13. Михаць Л.В. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.
 14. Михаць Л.В. Детермінанти соціальної інтенції на формування здорового способу життя. Василюк В.М., Ярмощук О.О., Михаць Л.В. // Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. С. 59–63
 15. Михаць Л,В Обґрунтування позитивної позиції до фізичного вдосконалення школяра. / Михаць Л,В.,Сенюх В.Ю. //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – 636 с.
 16. Михаць Л.В., Мусієнко О.В., Мацола Н.П. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи / Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2019. – № 1. – С. 66–72.
 17. Михаць Л.В. Визначення ефективності постурального впливу Падмасани засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного виховання студенток / Мусієнко О.В., Михаць Л.В., Максим’як В.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2019. – Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури і спорту. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 229-233.
 18. Михаць Л.В. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура*)», галузі знань 01 Освіта] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2019. – 50 с.
 19. Mykhats L.V. Determination of the functional state of the body using non-traditional research methods when performing the static exercise: “Prone press ups, static top position” (Cobra) / Musiyenko O.V., Mykhats L.V., Budynkevych S.N., Popovych S.I. // Health, sport, rehabilitation. – 2020. – V. 6, N 1. – P. 41-48.