Список наукових праць Чопика Романа Володимировича

1. Чопик Р. Обґрунтування параметрів матеріально–методичного забезпечення процесу навчання ігрових дій в баскетболі на основі аналізу функції цілі / Роман Чопик, Валентина Куриш // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 6: у 2-х т. – Л.: Вид. дім “Панорама”, 2002. – Т.1. – С. 415–418. Переглянути

2. Чопик Р.В. Морфофункціональні особливості розвитку учнів різних вікових груп як передумова диференційованого підходу у процесі навчання технічних прийомів баскетболу / Р.В. Чопик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків: ХДАДМ, 2003. – № 2. – С.20–26. Переглянути

3. Чопик Р.В. Вплив диференціації матеріально–методичного забезпечення процесу навчання з ігрових видів фізичних вправ на соціальну орієнтацію школярів / Р.В. Чопик, Н.Б. Кізло // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Лук’янченко М.І., Шологон Р.П. та ін. – Дрогобич: Коло, 2003. – Випуск другий. – С. 43-47. Переглянути

4. Чопик Р.В. Характеристика умов навчання баскетболу учнів молодших класів за результатами досліджень / Р.В. Чопик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків: ХДАДМ, 2004. – № 20. – С.59–66. Переглянути

5. Чопик Р.В. Особливості матеріально-методичного забезпечення процесу навчання баскетболу учнів молодшого шкільного віку / Р.В. Чопик // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2004”. Том 11. Фізична культура і професійний спорт. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 56-57. Переглянути

6. Масляник У.В. Використання зорових орієнтирів під час навчання учнів молодших класів техніки кидка в баскетболі / У.В. Масляник, Р.В. Чопик // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури “Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України”. – Суми, 2005. – С. 71-74. Переглянути

7. Чопик Р.В. Шляхи оптимізації процесу навчання технічних прийомів баскетболу в початкових класах / Р.В. Чопик // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / за заг. ред. М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич: КОЛО, 2005. – С. 567-571. Переглянути

8. Чопик Р.В. Визначення кількісних характеристик устаткування, необхідного для навчання прийомів баскетболу дітей молодшого шкільного віку / Р.В. Чопик // Тези доповідей ІХ Міжнародного наукового конгресу “Олімпійський спорт і спорт для всіх”, присвяченого 75-річчю НУФВСУ. 20-23 вересня 2005 р. Київ, Україна. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 295. Переглянути

9. Масляник У.В. Теоретичне обґрунтування числових характеристик баскетбольних м’ячів, адаптованих до вікових можливостей учнів початкової школи / У.В. Масляник, Р.В. Чопик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали VІ Всеукраїнської студентської конференції. – Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка 2006. – С. 81-84. Переглянути

10. Чопик Р.В. Технологія визначення кількісних характеристик адаптованого устаткування, необхідного для навчання технічних прийомів баскетболу учнів молодших класів / Р.В. Чопик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С. С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. – № 5. – С. 125–128. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2006//06crvpps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

11. Чопик Р.В. Зміст підготовки фахівців до навчання елементів баскетболу в початковій школі / Р.В. Чопик, Н.Б. Кізло // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, А. Матвєєва, А. Подольськи, Ю. Шкребтія. – Дрогобич: КОЛО, 2007. – С. 547-551.Переглянути

12. Чопык Р.В. Баскетбол как направление рекреационной деятельности – резервы усовершенствования учебного процесса в начальной школе / Р.В. Чопык, Тверитинов Д. В., Максимяк В. М. // Восток – Беларусь – Запад. Сотрудничество по проблемам формирования и укрепления здоровья: сб. материалов междунар. симпозиума, Брест, 24–28 окт. 2007 г. / редкол.: А. Н. Герасевич [и др.]. – Брест: Альтернатива, 2007. – С. 249–250. Переглянути

13. Чопик Р.В. Кваліметричний підхід до оцінювання техніки фізичних вправ з розділу “Спортивні ігри” / Р.В. Чопик // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. Вип.VII. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 25–28. Переглянути

14. Куриш В. Нетрадиційні засоби фізичної культури у профільному навчанні із спортивного туризму – актуальність впровадження / Валентина Куриш, Роман Чопик, Яцек Смульський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів: ЛДУФК, 2008. – С. 119-124. Переглянути

15. Чопик Р. Кваліметричний підхід до оцінювання техніки фізичних вправ (на прикладі баскетболу) / Роман Чопик // Фізичне виховання. спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: у 3 т. / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 288–293. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_2_92

16. Чопик Р.В. Характеристика методики навчання технічних прийомів баскетболу учнів молодших класів з комплексним використанням основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування / Р.В. Чопик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 1. – С. 142–145. Режим доступу: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-01/09crvase.pdf‎

17. Чопик Р.В. Ефективність методики навчання технічних прийомів баскетболу з комплексним використанням основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування у початковій школі / Р.В. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 273–276. Переглянути

18. Чопик Р.В. Комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування під час вивчення баскетболу у початковій школі / Р.В. Чопик, Н.О. Куриш // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, В. Куриш, Ю. Мігасєвіча, А. Подольскі. – Дрогобич: Швидкодрук, 2009. – С. 225-233. Переглянути

19. Алгоритмічний підхід у початковому вивченні техніки фізичної вправи / В.І. Куриш, Р.В. Чопик, С.Н. Будинкевич, М.В. Годзь // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, В. Куриш, Ю. Мігасєвіча, А. Подольскі. – Дрогобич: Швидкодрук, 2009. – С. 77-84.Переглянути

20. Чопик Р. Використання основних опорних точок у навчанні техніки фізичних вправ з варіативного модуля «Баскетбол» / Роман Чопик, Мар’яна Павлишин // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 т. / відповід. ред. М.О. Лянной, наук. ред. Т.О. Лоза. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – Т.1. – С. 75-79. Переглянути

21. Чопик Р.В. Використання адаптованого спортивного устаткування як чинник формування інтересу дітей до занять баскетболом / Р.В. Чопик, М.Р. Павлишин // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 204–206. Переглянути

22. Чопик Р.В. Особливості використання основних опорних точок у навчанні технічних прийомів баскетболу / Р.В. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)». Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 711–716. Переглянути

23. Чопик Р.В. Оптимізація методів контролю та оцінювання технічної підготовленості з баскетболу на етапі початкової підготовки / Р.В. Чопик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст] Вип. 86. Т.1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко О.М. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 411-416. Переглянути

24. Чопик Р.В. Обґрунтування числових характеристик адаптованого спортивного устаткування з баскетболу / Р.В. Чопик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст] Вип. 91. Т.ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 102-108. Переглянути

25. Чопик Р.В. Теоретико-методичні засади формування інтересу дітей до занять баскетболом / Р.В. Чопик, В.М. Максим’як // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Т. IV. Вип. 98. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 220-223. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт). 25

26. Турчик І.Х. Розвиток системи фізичної культури в Франції / І.Х. Турчик, Р.В. Чопик, О.І. Шиян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)». Зб. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск 22. – С. 69–74. 26

27. Чопик Р.В. Упровадження інтерактивних технологій в урок фізичної культури із варіативного модуля «Баскетбол» / Р.В. Чопик, М.І. Полякова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Ураїнки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2012. – № 3 (19). – С. 180–182. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fvs_2012_3_45.pdf

28. Чопик Р.В. Інтерактивні технології у формуванні здорового способу життя засобами фізичного виховання / Р.В. Чопик, М.І. Полякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)». Зб. наукових праць/ За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 2. – Випуск 7 (33) – С. 431 – 436. Переглянути

29. Чопик Р. Формування фізичної культури школяра засобами етнопедагогіки / Р. Чопик, С. Демчук, Н. Нікольська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2013. Вип. 18. – С. 31 – 34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_18_7

30. Чопик Р.В. Баскетбол на етапі початкової підготовки: комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування: монографія / Р. В. Чопик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 212 с.

31. Чопик Р.В. Міжпредметні зв’язки у фізичному вихованні школярів / Р.В. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/” Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 267 – 270. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_5%281%29__87

32. Turchyk І. Sport szkolny w Ukraini / Iryna Turchyk,Roman Chopyk // Life and movement. Nr 1-4(7) / 2016. s. 4-13. Переглянути

33. Мусієнко О.В. Застосування засобів хатха-йоги у психофізичній рекреації / О.В. Мусієнко. Р.В. Чопик, Н.Б. Кізло // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 139. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 122-124. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2016_139%282%29__31

34. Чопик Р.В. Проблеми застосування міжпредметних зв’язків у фізичному вихованні школярів на сучасному етапі / Р.В. Чопик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 367-370. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_5K_95

35. Hrybok N. Monitoring of health culture of pedagogical university students / N.M. Hrybok, R.V. Chopyk, N.R. Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348–359. Переглянути

36. Чопик Р.В. Інтегральне оцінювання техніки виконання учнями фізичних вправ з баскетболу / Р.В. Чопик, І.Х Турчик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 12 (94) 17. – С. 133-136. Переглянути

37. Tkachuk V. Olympic Education as an Important Component of a Comprehensive Curriculum on Physical Culture / Vira Tkachuk, Iryna Turchyk, Roman Chopyk, Larysa Kozibroda, Maria Chemerys // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. № 4(40), 2017. – С. 35–40. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2017_4_8