Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Герасименко Світлана Юріївна
Поштова адреса: 82100, вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, Львівської обл.
E-mail: tmfvs@dspu.edu.ua
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/groups/121160126562629
Профіль кафедри у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b38hnhUAAAAJ&hl=ru

Історія кафедри

Рік заснування – 2002 р. (наказ ректора №266 від 15.08.2002 року). Згідно з наказом №467 від 26.09.2011 року кафедру об’єднано з кафедрою фізичної реабілітації та перейменовано на теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання.
Попередні назви кафедри: теорії та методики фізичного виховання; теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к. фіз. вих., доц. Молнар Михайло Васильович, ст. викл. Лемешко Олександр Сергійович, д. пед. н., проф. Лук’янченко Микола Іванович.

Професорсько-викладацький склад кафедри11 викладачів, з них: – 2 професори, 2 доктори наук, 6 кандидатів наук, 7 доцентів, 2 старших викладача.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Герасименко Світлана Юріївна зав. кафедри, к.пед.н., доцент
2 Лук’янченко Микола Іванович професор, д.пед.н., професор
3 Кондрацька Галина Дмитрівна професор, д.пед.н., професор
4 Чопик Роман Володимирович доцент, к.пед.н., доцент
5 Логвиненко Олександр Борисович доцент, к.пед.н., доцент
6 Чепелюк Анна Вікторівна доцент, к.пед.н., доцент
7 Проць Роман Омелянович доцент, к.пед.н., доцент
8 Федорищак Роман Любомирович доцент, к.пед.н., доцент
9 Веселовський Анатолій Петрович доцент, доцент
10 Лемешко Олександр Сергійович ст. викладач
11 Мацола Наталія Павлівна ст. викладач

 

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри теорії та методики фізичного виховання

Тема НДР кафедри: «Формування аксіосфери особистості засобами фізичного виховання в Україні та за кордоном» (наказ №525 від 27.12.2017 р.).

Керівник роботи: – доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко М.І.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

«Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ВНЗ засобами фізичного виховання» (к. пед. н., доц. Герасименко С.Ю.)
«Формування здоров’язберігаючої компетентності в молоді, як суспільної цінності» (д. пед. н., проф. Лук’янченко М.І.)
«Аксіологічний підхід у формуванні професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання» (д. п. н., проф. Кондрацька Г.Д.)
«Формування цінностей учнівської молоді США засобами фізичного виховання» (д. п. н., проф. Турчик І.Х.)
«Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вирішення завдань фізичного виховання школярів» (к. пед. н., доц. Чопик Р.В.)
«Теоретико-методичні засади формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами фізичного виховання і спорту в країнах Північної Європи та Україні» (к. пед. н., доц. Логвиненко О.Б.)
«Формування цінностей учнівської молоді засобами фізичного виховання в Україні та Німеччині» (старший викладач Лемешко О.С.)

«Формування ціннісних орієнтацій студентів у навчально-виховному процесі» (ст. викладач Мацола Н.П.)

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

З’ясовано, найбільш відомі підходи та моделі  фізкультурній освіти початку ХХІ ст. у США.
Встановлено, що впродовж 1991- 2020 відбулася трансформація системи фізичного виховання та спорту в США у бік розширення можливостей формування  важливих загальнолюдських цінностей в учнів.
Отримані нами результати крос-культурного дослідження серед підлітків та дорослих США та України засвідчили про наявність як однакового уявлення про певні цінності у спорті так і відмінного бачення обумовленого на нашу думку розбіжністю культурних традицій та статусу спорту у державі.
Розроблено модель формування здоров’язберігаючої компетентності студентів ЗВО засобами фізичного виховання.
Вивчено і систематизовано досвід формування ціннісних орієнтацій учнів засобами фізичного виховання і спорту в Україні.
Проаналізовано та узагальнено досвід формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді засобами фізичної культури в діяльності закладу загальної середньої освіти.
Розкрито особливості фізкультурно-оздоровчої діяльності як чинника формування навичок здорового способу життя підлітків в роботі вчителів фізичної культури.
Вивчено досвід спільної діяльності школи та сім’ї в рекреаційно-оздоровчій роботі з молодшими школярами.
Узагальнено практику реалізації виховних завдань у процесі занять футболом учнів закладів загальної середньої освіти, як чинника формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді.

 Значущість наукових результатів:

1) теоретична: проаналізовано освітню політику зарубіжних країн та України з формування аксіосфери молоді; матеріали збагачують вітчизняну педагогічну теорію та практику щодо досвіду  формування цінностей учнівської молоді в Україні та за кордоном зокрема засобами фізичного виховання, який може бути впроваджений у систему фізичного виховання школярів України;
2) практична: обґрунтовані й систематизовані у ході наукового пошуку основні наукові положення, емпіричні дані, висновки та рекомендації використані авторами у закладах вищої освіти, зокрема, під час викладання теоретичних курсів і проведення семінарських занять з таких навчальних дисциплін, як «Історія фізичної культури», «Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном», «Нові технології у фізичному вихованні», «Основи педагогіки здоров’я», «Теорія та методика фізичного виховання», «Державна освітня політика з питань здорового способу життя» для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), а також у процесі перекваліфікації та підвищення кваліфікації працівників сфери фізичного виховання і спорту.

 

У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методичних проблем формування фізкультурної освіти школярів в Україні та за кордоном». (https://dspu.edu.ua/ffv/structure/ndl/ffo)
Керівник лабораторії: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ТМФВС Чепелюк Анна Вікторівна.
Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування фізкультурної освіти учнів.
Завдання лабораторії:

1. дослідження стану вітчизняної та за кордонної теорії та практики шкільного фізичного виховання та цінностей які вони формують;
2. ґрунтовний аналіз та порівняння вітчизняних та зарубіжних програмно-нормативних основ фізкультурної освіти;
3. виявлення особливостей та провідних тенденцій розвитку фізкультурної освіти школярів за кордоном;
4. розробка рекомендацій щодо можливостей використання позитивного за кордонного досвіду фізичного виховання та спорту школярів на сучасному етапі реформування системи фізичного виховання школярів України;
5. публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
6. участь у наукових конференціях, семінарах тощо;
7. підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту 2023-2024 н. р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 1. Адаптивний спорт
 2. Адаптивне фізичне виховання
 3. Атлетизм та методика його викладання
 4. Біомеханіка
 5. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 6. Гімнастика та методика її викладання
 7. Історія фізичної культури
 8. Легка атлетика та методика її викладання
 9. Метрологічний контроль
 10. Метрологічний контроль у фізичному вихованні
 11. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті
 12. Методика викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах
 13. Методика навчання фізкультурної освітньої галузі у початковій школі
 14. Нетрадиційні методи оздоровлення
 15. Нові технології у фізичному вихованні
 16. Оздоровчі види гімнастики
 17. Оздоровчі види рухової активності
 18. Оздоровчі види рухової активності (англійською мовою)
 19. Олімпійський та професійний спорт
 20. Онтокінезіологія людини
 21. Організація та методика масової фізичної культури
 22. Основи наукових досліджень
 23. Основи наукових досліджень у фізичній культурі
 24. Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті
 25. Основи шахової гри
 26. Плавання та методика його викладання
 27. Професiйна майстернiсть
 28. Рухові та рекреаційні ігри
 29. Рухові та рекреаційні ігри (англійською мовою)
 30. Спортивні ігри та методика їх викладання
 31. Спортивні споруди та обладнання
 32. Теорія і методика обраних видів спорту (одноборства)
 33. Теорія і методика обраних видів спорту (спортивні ігри)
 34. Теорія і методика фізичного виховання
 35. Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 36. Технології ментального і функціонального фітнесу
 37. Кінезіологія
 38. Фітнес аеробного спрямування
 39. Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
 40. Шейпінг і аеробіка з методикою викладання
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
 1. Державна освітня політика з питань здорового способу життя
 2. Діяльність фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів
 3. Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури
 4. Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури (англійською мовою)
 5. Теорія і методика фізичного виховання дорослих
 6. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
 7. Методологія наукових досліджень
 8. Методика викладання фізичної культури у закладах фахової передвищої та вищої освіти
 9. Фiзичне виховання i спорт у шкiльнiй освiтi за кордоном
 10. Фізкультурно-оздоровчі клуби
Науково-методичні праці викладачів кафедри

Герасименко С.Ю., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кізло Т.В. Теорія і методика викладання гімнастики. Загальнорозвивальні вправи без предметів Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2011. – 77 с.
 • Герасименко С.Ю. Гімнастика та методика її викладання. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею: навчально-методичний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Герасименко С.Ю. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 34 с. (2,1 д.а.)
 • Герасименко С.Ю. Адаптивне фізичне виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Герасименко С.Ю., Михаць Л.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 р. – 76 с.
 • Герасименко Світлана. Фізичне виховання студентів із захворюваннями серцево-судинної системи: методичний посібник [для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Світлана Герасименко, Ірина Жукова, Володимир Ярема. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с.
 • Герасименко С.Ю. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 • Герасименко Світлана. Методичні матеріали до написання курсових робіт [для студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 28 с.

Лук’янченко М.І., професор, доктор педагогічних наук

 • Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я: теорія та практика / Микола Іванович Лук’янченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 348.
 • Лук’янченко М.І. Теорія та методика фізичного виховання у вищих закладах освіти: тексти лекцій / М.І. Лук’янченко, Л.В. Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 112.
 • Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. (5,6 др.арк.)
 • Лук’янченко М.І. Методичні матеріали до написання магістерських робіт [для студентів факультету фізичного виховання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 • Лук’янченко М.І.. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.
 • Лук’янченко Микола. Методичні матеріали до написання курсових робіт [для студентів навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)] / Світлана Герасименко, Микола Лук’янченко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 28 с.

Кондрацька Г.Д., професор , доктор педагогічних наук

 • Кондрацька Г.Д. Теорія і методика викладання легкої атлетики : навч.-метод. посіб. / Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 222 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійна майстерність : курс лекцій / Г.Д. Кондрацька, А.В. Чепелюк. – Дрогобич : вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
 • Кондрацька Г. Вступ до спеціальності : метод. реком. до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич : вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
 • Кондрацька Г.Д. Професійно-мовленнєва культура майбутнього фахівця фізичного виховання в системі вищої освіти : [моногр.] / Г.Д. Кондрацька // Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 450 с.
 • Галина Кондрацька. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : [моногр.] / Анна Чепелюк, Галина Кондрацька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 176 с.
 • Галина Кондрацька, Загальна теорія підготовки спортсменів. Методичні рекомендації до практичних занять. / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка . – 2017. – 42.с.
 • Кондрацька Г.Д. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: методичні матеріали до практичних занять [(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Кондрацька Г.Д., Федорищак Р.Л., Будинкевич С.Н. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.
 • Галина Кондрацька. Професійна майстерність: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня] вищої освіти 014 Середня освіта (Фізична культура)]/ Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019.

Чопик Р.В., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Чопик Р.В. Асистентська практика: методичні матеріали / Р.В. Чопик, І.Х. Турчик. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2011. – 52 с.
 • Чопик Р.В. Теорія і методика фізичного виховання: методичні матеріали до семінарських занять / Чопик Р.В., Турчик І.Х. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 90 с.
 • Чопик Р.В. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / Р.В. Чопик, І.Б. Зазуляк // – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2013. – 40 с. (2,5 д.а.)
 • Чопик Р.В. Баскетбол на етапі початкової підготовки: комплексне використання основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування: монографія /Р.В. Чопик. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 204 с. (8,5 др.арк).
 • Чопик Р.В. Метрологічний контроль у фізичному вихованні : методичні матеріали до практичних занять [для студентів напряму підготовки “Фізичне виховання”] / Р.В. Чопик., О.В. Шатинська. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 336 с.
 • R.V. Chopyk. Monitoring of health culture of pedagogical university students / N.M. Hrybok, R.V. Chopyk, N.R. Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348–359.
 • Чопик Р. В. Метрологічний контроль : тексти лекцій [для студентів спеціальності 227 Фізична реабілітація] / Р. В. Чопик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 162 с.

Турчик І.Х., професор, доктор педагогічних наук

 • Турчик І.Х. Асистентська практика / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 38 с. (2,37 д.а)
 • Турчик І.Х. Практична підготовка фахівців факультету фізичного виховання / Турчик І., Чопик Р. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –40 с. (3 д.а.)
 • Турчик І.Х. Адаптивне фізичне виховання: тексти лекцій / І.Х. Турчик, Л.В. Михаць – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 84 с. (5,3 д.а.).
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : методичні рекомендації до семінарських занять [для студ. другого магістерського рівня вищої освіти] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання в шкільній освіті Європи: монографія / І.Х. Турчик. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 138 с.
 • Турчик І.Х. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті за кордоном : тексти лекцій [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)», галузі знань 01 Освіта] / Ірина Хосенівна Турчик, Лілія Василівна Михаць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2019. – 50 с.
 • Турчик І.Х. Шкільний спорт як засіб формування цінностей учнівської молоді США: теорія і практика : монографія. Дрогобич : ТзоВ «Трек ЛТД», 2020. 401 с.

Логвиненко О.Б., доцент, кандидат педагогічних наук

 • Логвиненко Олександр. Фізкультурно-оздоровчі клуби. Тексти лекцій для студентів спеціальності «ПМСО. Фізична культура». Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 93 с.
 • Логвиненко О.Б. Основи науково-дослідної роботи у фізичному вихованні: методичні рекомендації до семінарських занять для підготовки фахівців ОКР “Магістр” напряму підготовки 8.01020101 “Фізичне виховання”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2013. – 30 с. (2,31 д.а.)
 • Логвиненко О.Б. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: методичні рекомендації до семінарських занять [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 8.01020101 “Фізичне виховання”, 8.01020302 “Фізична реабілітація”] / О. Б. Логвиненко – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2016. – 68 с.
 • Логвиненко Олександр. Теорія та методика оздоровчої фізичної культури: тексти лекцій [для студентів ВНЗ] / Олександр Логвиненко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2017. – 108 с.
 • Логвиненко О.Б. Професійна діяльність у сфері фізичної культури (тексти лекцій) / О.Б.Логвиненко / Навчальний посібник (2-е доповнене видання). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2018.

Лемешко О.С., старший викладач

 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до семінарських занять з «Історії фізичної культури» / Олександр Лемешко, Віктор Копач – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. 44 с.
 • Лемешко О.С., Павлів І.Я. Історія олімпійського та спортивного руху: тексти лекцій [для підготовки фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини”]/ Олексендр Лемешко, Ігор Павлів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2015. – 168 с.(10,5 д.а.)
 • Лемешко О.С. Історія олімпійського та спортивного руху: методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів І курсу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»] / Олександр Сергійович Лемешко, Ігор Ярославович Павлів. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 70 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури та олімпійський і професійний спорт : методичні рекомендації до семінарських занять / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 54 с.
 • Лемешко О.С. Історія фізичної культури: методичні матеріали до семінарських занять[(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта»] / Лемешко О.С. – Дрогобич : ДДПУ, 2018.
 • Лемешко О.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Олександр Сергійович Лемешко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2021. – 26 с.

Мацола Н.П., старший викладач

 • Мацола Н.П., Михаць Л.В. Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення / Методичні матеріали до семінарських занять (для студентів спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація») / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2011. – 65 с.
 • Мацола Н.П., Лук’янченко М.І. Нетрадиційні системи оздоровлення / Тексти лекцій [для студентів спеціальності 7.01020302 “Фізична реабілітація”]/ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012. – 46 с.
 • Мацола Н.П. Державна освітня політика з питань здорового способу життя: тексти лекцій / Микола Іванович Лук’янченко, Наталія Павлівна Мацола. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018.
Наукові праці викладачів кафедри
Наукова робота студентів

2021 рік

1 Світлана Герасименко, Іван Попович. Рухова активність як чинник збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 54–57.
2 Світлана Герасименко, Ігор Кутельмах. Аналіз рухової активності хлопців 2-х класів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 63–67.
3 Роман Чопик, Микола Герчук. Роль особистісно-педагогічної саморегуляції у професійному становленні майбутніх учителів фізичної культури // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 129–134.
4 Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Рухова активність складова здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 7–13.
5 Галина Кондрацька, Вікторія Дуб. Сучасні види фізичних вправ у процесі занять велосипедним спортом // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 144–149.
6 Олена Мусієнко, Василь Кудибин. Вплив оздоровчих тренувань на гемодинаміку організму // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 32–36.
7 Наталія Мацола, Генадій Жерж. Проблеми формування мотивації до здорового способу життя у дітей і молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 14–17.
8 Олександр Лемешко, Андрій Вовденко, Віталій Бечкало. Теоретичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку спортивного и оздоровчого туризму у прикарпатському рекреаційному регіоні // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 36–40.
9 Олександр Лемешко, Роман Сосяк, Сергій Овчаренко. Проблемне навчання і функції рухової навички // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 109–113.
10 Анна Чепелюк, Олександра Табачинська. Заняття фізичними вправами, одна з умов здорового способу життя учнівської молоді // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 23–27.
11 Анна Чепелюк, Анастасія Дуб, Єлізавета Ветриченко. Засоби тренування, що застосовуються в підготовці велосипедистів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: Посвіт, 2021. – C. 93–99.
12 Анна Чепелюк, Вікторія Дуб. Застосування інноваційних засобів рухової активності на етапі осінньо-зимової підготовки велосипедистів // Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С.164-167.
13 Анна Чепелюк, Тетяна Шуптар. Інновації у фізичному вихованні // The XVII International Science Conference «Development of science: trends, innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands. c. 147-150.
14 Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Особливості розвитку юнаків старшого шкільного віку // International scientific and practical conference: «Physical culture and sports in the educational space innovations and development prospect» conference proceeding, March 5-6 Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021 C.121-125.
15 Кондрацька Г,. Козак Н. Стан освітнього процесу на уроці фізичної культури. Перспективи та виклики International Humanitarian Research Center. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів», 12 лютого Дніпро.  2021. С. 157-160.
16 Логвиненко О.Б., Д. Кренців. Фізкультурно-оздоровча діяльність як чинник формування навичок здорового способу життя підлітків // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 82-85.
17 Логвиненко О.Б., В. Кшиповський. Реалізація виховних завдань у процесі занять футболом учнів закладів загальної середньої освіти // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 85-88.
18 Логвиненко О.Б., В. Лазор. Спільна діяльність школи та сім’ї в рекреаційно-оздоровчій роботі з молодшими школярами // Сучасний вимір психології та педагогіки: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21-22 травня 2021 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – 89-91.
19 Світлана Герасименко, Василь Кухар. Аналіз рухової активності хлопців 3-х класів // Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – C. 75–77.
20 Світлана Герасименко, Олег Кришталь. Структура вільного часу дівчат 8-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали XL Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2021 р. – C. 77–79.
21 Світлана Герасименко, Іванна-Сніжана Ашенберг. Ставлення хлопців 5-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 73. – C. 76–79.
22 Світлана Герасименко, Ольга Добуш. Структура вільного часу дівчат 10-х класів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 73. – C. 79–82.

2020 рік

1 Світлана Герасименко, Вадим Альохін. Контроль рівня розвитку здібності до гнучкості студентів 1-го курсу ЗВО // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 87–89.
2 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Аналіз рухової активності учнів 3-х і 4-х класів // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 89–92.
3 Світлана Герасименко, Владислав Коман. Ставлення хлопців 8-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 92–94.
4 Світлана Герасименко, Олександр Турко. Рівень соматичного здоров’я юнаків-студентів 1-го курсу ЗВО // Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 94–96.
5 Світлана Герасименко, Ігор Кутельмах. Ставлення дівчат 8-х класів до уроків фізичної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 41–44.
6 Світлана Герасименко, Іван Попович. Рівень фізичного (соматичного) здоров’я студентів ЗВО // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 44–47.
7 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Аналіз рухової активності учнів 2-х класів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 47–50.
8 Світлана Герасименко, Марина Химинець. Структура вільного часу хлопців 7-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. – C. 50–52.
9 Світлана Герасименко, Марина Химинець. Структура вільного часу дівчат 7-х класів закладів загальної середньої освіти // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 131–133.
10 Світлана Герасименко, Марія Рошко. Рівень рухової активності дітей молодшого шкільного віку / Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» – Дрогобич : Посвіт, 2020. – С. 81–84.
11 Микола Лук’янченко, Іванна Якимець. Ставлення учнів ЗЗСО до уроків фізичної культури  // Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – C. 137–140.
12 Чопик Р., Кошілко Н. Цінність фізичного виховання у профілактиці з подолання шкільної тривожності у підлітків. Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали регіональної науково-практичної конференції (Дрогобич, 14 травня 2020 р.). Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 49-53.
13 Чопик Р.В., Біла Н. Фізичне виховання як засіб зниження тривожності молодшого школяра. Психологічні умови благополуччя персоналу організацій : тези I Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 15–17 жовтня. 2020 р. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2020. С. 217-219.
14 Турчик І., Сороколіт Н., Цюпак Б. Формування громадянських та соціальних компетентностей в учнів засобами фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. – Випуск 1 (121) 20. – С. 102-107
15 Галина Кондрацька, Микола Зінчук. Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» – Дрогобич : Посвіт, 2020 р.
16 Мусієнко О., Салій Ю. Скелелазіння як один із засобів підвищення якості життя дітей з розладами спектру аутизму // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 23-24 квітня 2020 р. – Львів: ЛДУФК, 2020. – 221-224.
17 Мусієнко О., Ямборко О. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи йоги // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 23-24 квітня 2020 р. – Львів: ЛДУФК, 2020. – 112-115.
18 А. Чепелюк, В. Дуб. Принципи підготовки фахівців фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 16-21.
19 А. Чепелюк, С.-І. Сенюх, А. Журавчак. Методи запобігання травматизму в пауерліфтингу // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 21-24.
20 Чепелюк А.В., Дуб В. Проектна діяльність, як складова навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.45-49.
21 Чепелюк А.В., Сенюх С.-І. Розвиток витривалості на заняттях аеробікою у процесі фізичного виховання студентів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 90-94.
22 Лемешко О., Бечкало В. Історичні особливості формування основ олімпійського руху в Україні. Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали регіональної науково-практичної конференції (Дрогобич, 14 травня 2020 р.). Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 94-97.
23 Анастасія Дуб. Система «табата» як ефективний засіб фізичного виховання студентів // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020.
24 О. Логвиненко, А. Парцей. Спортивна гра як чинник покращення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку // Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, жовтень 2020 р. Львів, 2020.

2019 рік

1 Герасименко С.Ю., Гурелич М.С. Визначення рівня соматичного здоров’я студенток 1-го курсу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 48–53.
2 Герасименко С.Ю., Данчевська Н. А. Ставлення учнів 7-х класів до уроків фізичної культури // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 53–59.
3 Герасименко С. Ю., Ковалів Д. І. Оцінка рівня фізичної працездатності учнів 4-х класів // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 59–65
4 Герасименко С.Ю., Соломчак І.І.  Ставлення студенток до занять оздоровчою аеробікою // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2019. – C. 65–71.
5 Чопик Р., Слесарчук А. Застосування оздоровчо-прикладної системи Nordiс Walking у фізичному вихованні студентської молоді. Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019). Київ : НУФВСУ, 2019. С.140‑142.
6 Дуцяк О. Використання інформаційних технологій у процесі теоретичної підготовки з футзалу дівчат старшого шкільного віку. Дидактико-методичні аспекти фізичної культури : збірка наукових праць за матеріалами І туру XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 16 грудня 2019 р.). Херсон, 2019. С.46-49.
7 Чопик Р., Проць Р., Дуцяк О. Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 26. Том 2. С.172-178.
8 Галина Кондрацька, Романяк Іван. Значення легкої атлетики  у фізичній  підготовці юних спортсменів // Дидактично-методичні аспекти фізичної культури. Збірник наукових праць за матеріалами І туру ХІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 2019 Електронний ресурс – Херсон: ХДУ, 2019. – С. 70-72
9 Кондрацька Г., Галан Ю. Динаміка результатів бігунів на 800 метрів на олімпійських видах сучасності / «Шляхи розвитку рухової активності студентської молоді // ТМТК Дрогобич, 2019 – С. 33-36.
10 Олена Мусієнко, Олег Терехов. Навчання техніки плавання способом «брас» школярів // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. – С. 65-70.
11 Олена Мусієнко, Мар’ян Гуржій. Розвиток гнучкості у дітей молодшого шкільного віку // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – 23.04.2019 р. – Львів: УАД, 2019. – С. 71-78.
12 Мусієнко О.В., Одинак М.Р. Розвиток швидкості і спритності засобами рухливих ігор у дітей молодшого шкільного віку // Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді. Матеріали ХІІІ наук. практ. студ. конф. – 17-18.05.2019 р. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 56-59.
13 О. Логвиненко, О. Краснодемська. Особливості організації фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи / О. Логвиненко, О. Краснодемська // Актуальні проблеми психології, педагогіки та соціальної роботи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, листопад 2019 р. Дрогобич, 2019. – С. 115 – 117.
14 О. Логвиненко, В. Созанський. Профілактично-оздоровча робота з підлітками засобами фізичної культури // Актуальні проблеми психології, педагогіки та соціальної роботи: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, листопад 2019 р. Дрогобич, 2019. – С. 117 – 118.

2018 рік

1 Герасименко С.Ю., Шімон Т.Т. Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 6-х класів // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – C. 48–53.
2 Герасименко С.Ю., Краснодемська О.О. Структура вільного часу учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 28–33.
3 Герасименко С.Ю., Павлишин Я.П. Рівень соматичного здоров’я дівчат старшого шкільного віку // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 33–38.
4 Герасименко С.Ю., Шатинська О.В Ставлення учнів 6-х класів до уроків фізичної культури // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. – C. 38–44.
5 Кондрацька Г.Д., І. Шарга. Умови формування рухового режиму в учнів загальноосвітньої школи // Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, перспективи. аксіологічні аспекти в розвитку  науки та освіти. – Конін – Ужгород – Кривий ріг, 2018. С.
6 Кондрацька Г., Венцик Т. Формування мислення в учнів. щодо вибору спорту / Матеріали науково-практичного семінару. – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С. 19-23.
7 Кондрацька Г., Гурелич М. Мислення в різних вікових періодах / Матеріали науково-практичного семінару – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С.12-19.
8 Кондрацька Г., Хомин Р. Профілактика ожиріння у дітей середнього шкільного віку / Матеріали науково-практичного семінару. – Самбір: Видавничий відділ КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, 2018 – С. 8-12.
8 Хомин Р. Соціальне значення спорту у нормативно-правових документах Євросоюзу/ Р. Хомин // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури: матеріали 2 туру XII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (22 березня 2018 року) / Збірка наукових праць. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С.84-87.
9 М. Одинак Модернізація економічної освіти в умовах формування економіки знань // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник п’ятої науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. П. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 308 с. – С. 98-101.
10 Михаць Л.В., Шатинська О.В. Основи здоров’я у фізичному вихованні шкільної освіти Польщі // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 508 с.
11 Мацола Н.П., Ганцюк Ю. Значення музики в лікувальній фізичній культурі /Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 березня 2018 року / [редактори-упорядники  В. Ільницький, І. Зимомря, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – 508 с.

2017 рік

1 І. Турчик, С.Степанюк, О.Сацик. Особливості навчальної програми з фізичної культури (1-4 класи) в Україні // Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали VII  Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – С.13-16.
2 Чайковський Р. Значення шкільного спорту у США у формуванні цінностей молоді (соціологічне опитування) // Дидактико-методичні аспекти фізичної культури. Збірка наукових праць за матеріалами І туру ХІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). [Електронний ресурс] – Херсон: ХДУ, 2017. – C.132-134
3 Мусієнко О., Моісеєнков Д. Вплив оздоровчих тренувань на функціональний стан серцево-судинної системи // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту. Матер. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 25 квітня 2017 року. – Львів : УАД, 2017. – С. 35-40.
4 Михаць Л.В., Сенюх В.Ю. Обґрунтування позитивної позиції до фізичного вдосконалення школяра //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – 636 с.
5 Мусієнко О.В., Гурелич М.С. Нейрогімнастика як один із засобів адаптивного фізичного виховання дітей з розладами спектру аутизму // Адаптивні технології управління навчанням ATL-2017. Матер. ІІІ Міжнар. конф. – Одеса, 26-28 жовтня 2017 року. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2017. – С. 77-80.
6 Мацола Н.П., Головчак А. Організація активного відпочинку для зниження нервово-емоційного напруження студентів-першокурсників в адаптаційному періоді навчання / Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції /[редактори А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – 424 с.

2016 рік

1 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Оцінка рівня соматичного здоров‘я учнів 10-х класів  / Світлана Герасименко, Світлана Запара // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 256–258.
2 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Оцінка рівня фізичної працездатності учнів  10-х класів // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 258–260.
3 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Особливості та рівень фізичного розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку // Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016.
4 Світлана Герасименко, Світлана Запара. Особливості та рівень фізичного розвитку дівчат молодшого шкільного віку // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 228–230
5 Світлана Герасименко, Василь Мушинський. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді // Матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – C. 165–167
6 Логвиненко О.Б., В. Васільєв. Інтерес до фізичної культури як компонент фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – 364-366 с.