Веселовський Анатолій Петрович

доцент

 

Веселовський Анатолій Петрович, доцент
Автор 45 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових зацікавлень: Розкрити характерні особливості підвищення професійної майстерності вчителя фізичного виховання.
Наукові праці
1. Веселовський А.П. Особливості програмування у навчально-тренувальному процесі юних футболістів./ Веселовський А.П., Максимяк В.М., Телятник В.М. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 70-73. (0,2 д.а.)
2. Веселовський А.П. Тренерська практика. Методичні матеріали до проведення практичних занять для студентів факультету фізичного виховання / Веселовський А.П., Кондрацька Г.Д./ –Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Ів. Франка, 2011.-46 с. (2,9 д.а.).
3. Веселовський А.П. Управління у сфері фізичного виховання. / Веселовський А.П. Методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 74 с. (4,6 д.а.).
4. Веселовський А.П. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Веселовський, Н. Кізло // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2012. – №98. – Т. 1. – С. 66-69. (0,2 д.а.).
5. Веселовський А.П. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Теорія і методика викладання футболу / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин, В. І. Мазяр, А. В. Ніконець / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 80с. ( 5 д.а.)
6. Веселовський А.П. Навчально-методичний посібник. Теорія і методика обраного виду спорту / А. П. Веселовський, В. М. Максим’як, О. Б. Михайловський // Теорія і методика обраного виду спорту. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 124 с. (7,7 д.а).
7. Веселовський А.П. Теорія і методика викладання футболу: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, Р.О.Проць, А. В. Ніконець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 72с (4,5 д.а.).
8. Веселовський А.П. Футбол, міні-футбол та методика його викладання: методичні матеріали до практичних занять [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, О.Б.Михайловський – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 95с. (5,75 д.а).
9. Веселовський А.П. Формування професійної компетенції майбутнього вчителя фізичного виховання в системі вищої освіти / Веселовський А. П., Редчиць В.О., Мазяр В.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 106 – 112. (0,4 д.а.).
10. Веселовський А.П. Футбол, міні-футбол та методика їх викладання : для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання». / А. П.Веселовський, В.М.Максимяк, Р.О.Проць, А.В.Ніконець. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 166 с. (10,25 д.а.)
11. Веселовський А.П. Ігри та вправи для навчання техніки, тактики, фізичної та психологічної підготовки студентів : навчальний посібник [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П.Веселовський, Р.О.Проць, І. П. Ільчишин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 160 с. (10 д.а.)
12. Веселовський А.П. Психолого-педагогічні особливості розвитку само актуалізації студентів спортсменів / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – Суми, 2014. С. 40-51. ( 0,7 д.а.)
13. Веселовський А.П. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання на факультетах фізичного виховання. // Веселовський А.П., Ільчишин І.П., Ніконець А.В./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 39-42. (0,2 д.а.)
14. Веселовський А.П. Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформації навчання // Проць Р.О., Веселовський А.П., Редчиць В.О. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 209-212. (0,2 д.а.)
15. Веселовський А.П. Оптимізація фізичної підготовки під час занять СПВ з волейболу // Веселовський А.П., Груник А. / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези Ш-ї Міжнародної науково-практичної конференції Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори –упорядники В. Ільницький, А. Душний, І Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 326-327. (0,1 д.а.)
16. Веселовський А.П. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури/ Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Веселовський А.П. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 129. Том 2. – 2015. – С. 275-279 (0,3 д.а.).
17. Веселовський А.П. Професійна підготовка майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту в умовах інформатизації навчання. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ – Дрогобич : Просвіт, 2016. – Вип.15. С. 270-276. (0,7 д.а).
18. Веселовський А.П . Окремі напрямки професійної підготовки фахівця фізичної культури у світлі вимог сьогодення. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ – Дрогобич : Просвіт, 2016. – Вип.15. С. 270-276.
19. Веселовський А.П . Aеробіка, як засіб фізичного виховання студентів у ВЗО / Чепелюк А.В., Веселовський А.П., Сенюх С.// Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 260-262. (Index Copernicus).
20. Веселовський А.П. Особливості професійної підготовки вчителя фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 129. Том 2. – 2016. – С. 275-279. (0,7 д.а)
21. Веселовський А.П. Сучасні напрямки професійної підготовки вчителя фізичного виховання у світлі вимог сьогодення. Веселовський А.П., Редчиць В.О., Веселовська О.М. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 2017р.
22. Веселовський А.П. Виховання у майбутніх вчителів вольових якостей засобами фізичного виховання як основи формування їх професійно-особистісних компетентностей. Веселовський А.П. Веселовська О.М. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (42) ’ 2018.
23. Веселовський А.П. Aеробіка, як засіб фізичного виховання студентів у ВЗО / Чепелюк А.В., Веселовський А.П., Сенюх С.-І. // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 260-262.
24. Веселовський А.П. Організаційно педагогічні умови становлення майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту /Веселовський А., Піць Б., Веселовський В.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.11-14.
25. Веселовський А.П. / Проблемні питання підготовки футзального арбітра / Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій // Журнал «Фізична культура, спорт, здоров’я нації». – № 9 – Вінниця, 2020р. №9.