Самойлик Сергій Віталійович

старший викладач

Самойлик Сергій Віталійович, ст.викладач
Автор 32 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури з даного дослідження.
Наукові праці
1. Самойлик С.В. Оптимізація техніко-тактичної підготовки баскетболістів / Самойлик С.В., Дуднік Р.І. // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини: Матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції / Під заг. ред. Мусієнко О. В. – Львів, ЛДФА, 2011 р. – С. 80 – 82. (0,2 д. а.).
2. Самойлик С.В. Теорія та методика викладання баскетболу: методичні вказівки до практичних занять [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»] / С. В. Самойлик. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 112с. (7 д.а.).
3. Самойлик С.В. Проблемне навчання і організація засвоєння ритму рухових дій / Самойлик С. В., Лемешко О. С., Фартушок Л. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 451 – 456. (0,4 д.а.)
4. Самойлик С.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів факультету фізичного виховання / Самойлик С.В., Лемешко О.С., Дуднік Р.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 205 – 210. (0,4 д.а.)
5. Самойлик С.В. Активізація пізнавальної діяльності студентів факультету фізичного виховання. /Самойлик С.В. //IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція « Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» м. Переяслав-Хмильницький 30-31 липня 2014. – С.108-110 (0,2 д.а.).
6. Самойлик С.В. Мотивація навчальної діяльності студентів факультету фізичного виховання під час навчання баскетболу // Самойлик Сергій, Дудник Ростислав, Попович Святослав / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 222-225. (0,2 д.а.)
7. Самойлик С. Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості //Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники
В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – C.384-392.
8. Самойлик С. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць. – Харків: ХДАФК, 2018. Випуск 2. С.-112 – 115.
9. Самойлик С. Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 292-295.
10. Самойлик С. Значення планування та обліку функціональних навантажень, тестування фізичних якостей і медико-педагогічний контроль дітей, що займаються боротьбою //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 272-277.
11. Самойлик С.В. Значення планування та облік функціональних навантажень, тестування фізичних якостей і медико-педагогічний контроль дітей, що займаються боротьбою / Полюхович Л.І., Красушина Т.М., 12. Самойлик С.В. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С.272-277.
13. Самойлик С.В. Проблеми мотивації до навчальної діяльності студентів факультетів фізичного виховання під час навчання баскетболу / Сергій Самойлик // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.33-37.
14. Самойлик С.В. Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури/ Кондрацька Г Д., Максим’як В.М. // Журнал фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Хмельницький. 2020р.