Кушнір Роман Григорович

старший викладач

Кушнір Роман Григорович, ст.викладач
Автор 30 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Визначення підходів до формування у студентів культури з атлетичних видів гімнастики.
Наукові праці
1. Кушнір Р.Г. Самостійна робота як засіб вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання. / Герасименко С.Ю., Кізло В.І., Кушнір Р.Г. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 105-108. (0,2 д.а.).
2. Кушнір Р.Г. Організаційно-методичні умови, як сучасна проблема
у підготовці вчителів з фізичного виховання / Кушнір Р., Чепелюк А., Вихованець Г. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : збірник наукових праць / редакційна колегія : Карпюк Р. П., Дем’янчук О. Н. [та ін.]. – Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2011. – Випуск 6. – С. 12–15. (0,2 д.а.)
3. Кушнір Р.Г. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання до професійної діяльності / А. Чепелюк, Р. Кушнір, О. Михайловський, З. Сидоряк // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології : зб. наук. праць. – Луцьк : ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2012. – Вип. 7. – C. 59 – 64. (0,3 д.а.).
4. Кушнір Р.Г. Атлетизм та методика його викладання. Тексти лекцій: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини»] / Кушнір Р.Г., Кізло В.І. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 122с. (7,62 д.а.).
5. Кушнір Р.Г. Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання / А. Чепелюк, Н. Пиц, Р. Кушнір // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 4. – С. 219-225. (0,5 д.а.).
6. Кушнір Р.Г. Роль і місце самоконтролю у фізичному вихованні юнакків/ Зазуляк І.Б., Кушнір Р.Г., Максим’як Я.О. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 279-384. (0,4 д.а.).
7. Кушнір Р.Г. Гімнастика з методикою викладання :навчання техніки базових гімнастичних вправ: наочний навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини»] / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г., Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с. (3,12 д.а.).
8. Кушнір Р.Г. Туристсько-краєзнавча практика – фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури // Пецкович Д.Д., Кушнір Р.Г., Сотрихіна О.С./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 202-206. (0,3 д.а.)
9. Кушнір Р.Г. Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури. / Чепелюк А., Кушнір Р., Жукова І.// Траєкторія науки: міжнародний електронний науковий журнал. 2017., Т.3., № 2. – C. 1.1.-1.6 www.pathofscience.org ISSN 2413-9009
10. Kushnir R. Culture of communication, important constituent, in professionalactivity of physical training teacher. / Chepelyuk A., Kushnir R. // Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work»: collection of scientific articles / Kozubovska, I.V. (Ed.). − Uzhhorod: Publishing House «Goverla», 2018. − Issue 1 (42), Part I, Part II. −Р. 383-387.
11. Кушнір Р.Г. Оценка функционального состояния нервно- мышечного аппарата легкоатлетов различной квалификации / Осипенко Е., Логвиненко О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково – педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – 231-235. (0,45 д.а.) ISNN 2311-2220 (0,3 автр.ар).
12. Кушнір Р.Г. Принципи підготовки учителя фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г. //НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ / ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113)19. – С. 329-332.
13. Кушнір Р.Г. Принципи підготовки учителя фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності / Чепелюк А.В., Кушнір Р.Г. // науковий часопис національного педагогічного університету імені м.п.драгоманова. серія № 15. «науково- педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / за ред. о. в. тимошенка. – к. : вид-во нпу імені М.П. Драгоманова, 2019. – випуск 5 к (113)19. – с. 329-332. isnn 2311-2220
14. Кушнір Р.Г. Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г // Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281
15. Кушнір Р.Г. Чинники здорового способу життя школярів / Роман Кушнір // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.71-75.
16. Кушнір Р.Г. Оздоровчий танцювальний фітнес: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Анна Чепелюк, Роман Кушнір – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 22 с.