Ільчишин Іван Петрович

старший викладач

Ільчишин Іван Петрович, викладач
Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Розробити показники впливу на формування культури міжособистісної взаємодії студента під час гри у футбол.
Наукові праці
1. Ільчишин І.П. Підготовка вчителя початкових класів до викладання фізичної культури. / Кондрацька Г.Д., Ільчишин І.П. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 243-246. (0,2 д.а.).
2. Ільчишин І.П. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Теорія і методика викладання футболу / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин, В. І. Мазяр, А. В. Ніконець / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 80с. ( 5 д.а.)
3. Ільчишин І.П. Психолого-педагогічні особливості спілкування під час формування в учнів інтересу до занять фізичною культурою і спортом. / Г. Д. Кондрацька , І. П. Ільчишин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Випуск 13. – Вінниця, 2012. – 49-54. ( 0,3 д.а.).
4. Ільчишин І.П. Теорія і методика викладання футболу: навчальний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, Р.О.Проць, А.В. Ніконець. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012 – 72с (4,5 д.а.).
5. Ільчишин І.П. Футбол, міні-футбол та методика його викладання: методичні матеріали до практичних занять [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П. Веселовський, І.П. Ільчишин, О.Б.Михайловський – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 95с. (5,75 д.а.).
6. Ільчишин І. П. Теоретико-методичне обґрунтування застосування культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя особистості. / Ільчишин І. П. // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 519-523. (0,3 д.а.).
7. Ільчишин І.П. Ігри та вправи для навчання техніки, тактики, фізичної та психологічної підготовки студентів : навчальний посібник [для студентів ОКР Бакалавр напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / А.П.Веселовський, Р.О.Проць, І. П. Ільчишин. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 160 с. (10 д.а.)
8. Ільчишин І.П. Психолого-педагогічні особливості розвитку само актуалізації студентів спортсменів / А. П. Веселовський, І. П. Ільчишин // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». – Суми, 2014. С. 40-51. ( 0,7 д.а.)
9. Ільчишин І.П. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання на факультетах фізичного виховання. // Веселовський А.П., Ільчишин І.П., Ніконець А.В./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 39-42. (0,2 д.а.)
10. Ільчишин І.П. Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Грибок Н., Проць Л., Ільчишин І., Проць Р. // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 244–249. (0,3 д.а.)