Федорищак Роман Любомирович

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Федорищак Роман Любомирович, ст.викладач, к.пед.н.
У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Мирона Кордуби (1876-1947р.р.)» за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Автор 25 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Розкриття вихідних теоретико-методологічних основ дослідження культури поведінки майбутнього вчителя фізичної культури.
Наукові праці
1.Федорищак Р.Л. Педагогічні проблеми фізичного виховання у формуванні. / Редчиць В.О., Федорищак Р.Л., Федак О.Г. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С. 506-509. (0,2 д.а.).
2. Федорищак Р.Л. «Теорія і методика викладання легкої атлетики»:/ Федорищак Р., Федак О.// методичні рекомендації до проведення практичних занять. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.- 39 с. (2,43 д.а.).
3. Федорищак Р.Л. Роль фізичних якостей у професійній діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання / Р.Л. Федорищак, І.В. Матієшин // Актуальні проблеми юнацького спорту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Херсон, 2012. – С. 120-123. (0,2 др.ар.).
4. Федорищак Р.Л. Легка атлетика та методика її викладання: основи методики навчання ходьби та бігу. / Г.Д. Кондрацька, Р.Л. Федорищак, А.В. Чепелюк. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 83с (5,25 д.а.).
5. Федорищак Р.Л. Види педагогічного спілкування у формуванні професійно-мовленнєвої культури майбутнього вчителя фізичного виховання / Кондрацька Галина, Федорищак Роман // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 7 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 359-363. (0,3 д.а.).
6. Roman Fedoryschak. Cultural and educational work of Myron Korduba in the years of the Second World War. // Roman Fedoryschak// Тeacher education in ukine: historical experience and modern challenges/ Reviwer prof. dr hab/ Olha Kodriy. Wydawnictwo UMCS, Ludlin 2014. C 63-71. (0,6 д.а.)
7. Федорищак Р.Л. Методичні аспекти впровадження спецкурсу «Професійно-мовленева культура спілкування» на заняттях зі спортивних дисциплін. // Кондрацька Г.Д., Федорищак Р.Л. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 130-133. (0,2 д.а.)
8. Федорищак Р. Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання / Чепелюк А.//Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 450-455.
9. Fedoryshchak R. Formation of professional linguistic competence of future physical education specialist during the special course study “Professional linguistic culture of communication”/ Halyna Kondratska, Anna Chepelyuk // Ежемесячный международный научный журнал «Novation». № 7. – октябрь 2016. – С. 31-34.
10. Fedoryshchak R. Elements of pedagogical activities of a physical education teacher / Chepelyuk A., Fedoryshchak R. // International scientific journal “Internauka”. – 2018. – №4. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-4-3505
11. Федорищак Р. Інтегрований підхід до фізичної культури у початковій школі. / Кондрацька Г., Жукова І.М. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 15, “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) ”Випуск 5К(113) Київ, 2019 – С. 176–180.
12. Федорищак Р.Л. Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів // Роман Федорищак, Оксана Тарасюк, Назар Бішко / Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал № 9 (176). 2019. C. 38-41.
13. Федорищак Р.Л. Інтегрований підхід до фізичної культури у початкові школі / Федорищак Р., Жукова І. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. серія № 15. «науково- педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. – к. : вид-во нпу імені М.П. Драгоманова, 2019. – випуск 5 к (113)19. – с. 176-181. isnn 2311-2220
14. Федорищак Р.Л. Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах / Кондрацька Г.Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г // Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281
15. Федорищак Р.Л. Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів / Роман Федорищак, Оксана Тарасюк, Назар Бішко // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 38-41.