Будинкевич Світлана Назарівна

старший викладач

Будинкевич Світлана Назарівна, викладач
Автор 28 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні основи проблеми виховання культури взаємодії студентів.
Наукові праці
1. Будинкевич С.Н. Характеристика компонентів формування в учнів стійкого інтересу до занять волейболом / С.Н. Будинкевич, А.В. Чепелюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: За ред. Носко М. О. – Ч. – Випуск 98. Том 1. – 2012. – С. 63 – 66. (0, 2 д.а.).
2. Буденкевич С.Н. Спортиво-педагогічне вдосконалення з обраного вид спорту (волейбол) / Світла Будинкевич, Роман Проць // Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 94 с. (5,9 д.а.).
3. Будинкевич С. Н. Вплив психоемоційного стану студентів на засвоєння техніко-тактичних навиків у волейболі / Будинкевич Світлана, Михайловський Олег // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /” зб. наукових праць/ за ред. Г. М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С. 71-76. (0,3 д.а.)
4. Будинкевич С.Н. Спортивні ігри з методикою їх викладання (волейбол) : методичні рекомендації до практичних занять з волейболу [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»] / Світлана Будинкевич. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 74 с. (4,62 д.а.)
5. Будинкевич С.Н. Особливості самовиховання особистості у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Будинкевич Світлана, Чепелюк Анна, Кізло Наталія // Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №2 (36). – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 401-407. (0,5 д.а.).
6. Будинкевич С.Н. Акмеологічні цінності майбутніх учителів фізичної культури як основа професійної майстерності. // Будинкевич С.Н., Михайловський О.Б./ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт» зб. наукових праць/за ред.. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 5К (61) 15. – С. 31-33. (0,2 д.а.)
7. Будинкевич С.Н., Формування культури здоров’я школярів. / Мацола Н.П. Полоністична академія в Ченстохові ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Рада молодих вчених. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Рада молодих вчених. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції..Просвіта, 2016. С.282-283
8. Будинкевич С.Н., Формування культури взаємодії студентів факультету фізичного виховання засобами волейболу./ Мацола Н.П. Міністерство освіти і науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Рада молодих вчених. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.. Дрогобич, 2016 Випуск., 2016 С. 274-282. (стаття у наук. метричних базах даних)
9. Kondratska G.D., The use of interactive methods of educationin formation of stable interest beforevolley bol. / Budynkevich S.N., Suschak O.O. //The scientific heritage Budapest, Hungary Vol 3, No (33) Р.1 2019. – С.9-11 (Index Copernicus).
10. Будинкевич С.Н., Вплив мовленнєвої культури на психоемоційний стан студентів волейболістів. / Чепелюк А.В. Міністерство освіти і науки України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Рада молодих вчених. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.. Дрогобич, 2017 Випуск, 2017 С. 48-51. (стаття у наук. метричних базах даних)
11. Будинкевич С.Н., Вплив мовленевої культури взаємодії тренера з волейболістами у процесі змагальної діяльності [Текст]./ Кондрацька Г.Д. Вип. 152. У 2-х томах. Том 1 / Чернігівського національного педагогічного університеті імені Т. Г. Шевченка; гол. Ред.. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2018 С 12-16. (Серія педагогічні науки)
12. Будинкевич С. Здоровий спосіб життя як основа збереження та зміцнення здоров’я студентів // Гук Н.А., Редчиць В.О. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць /За ред.. О.В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5К (113)19 С. 89 – 94 (Index Copernicus).
13. Будинкевич С.Н. Професійна майстерність / Кондрацька Г.Д., Навчально-методичний посібник до практичних занять ВРВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка 31 с.
14. Будинкевич С.Н. Вступ до спеціальності: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / Галина Кондрацька, – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 102 с.
15. Будинкевич С.Н. Загальна теорія підготовки спортсменів: методичні рекомендації до практичних занять методичні рекомендації до практичних занять/ Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017.– 44с.
16. Світлана Будинкевич, Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: / Галина Кондрацька, Роман Федорищак методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 014 Середня освіта”Фізична культура”]/ Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич, Роман Федорищак – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 99с.
17. Budynkevich S.N. Тhe use of interactive methods of educationin formation of stable interest before volleybol. / Kondratska G.D., Budynkevich S.N., Suschak O.O. //The scientific heritage Budapest, Hungary. – Vol 3, No (33) Р.1 – 2019. – С.9-11
18. Будинкевич С.Н. Професійна майстерність: методичні матеріали до практичних занять [для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти 014 «Середня освіта (фізична культура)»] / Галина Кондрацька, Світлана Будинкевич. – Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, 2019. – 32 с.
19. Будинкевич С.Н. Здоровий спосіб життя як основа збереження та зміцнення здоров’я студентів / Гук Н.А., Будинкевич С.Н., Редчиць В.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. Наукових праць /За ред.. О.В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5К (113)19 С. 89 – 94.
20. Будинкевич С.Н. Вплив занять волейболом на функціональний стан підлітків / Будинкевич С., Барабаш Б.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 14-18.
21. Будинкевич С.Н. Розвиток рухової активності студентів під час карантину/ Будинкевич С., Надич М. // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 54-58.
22. Будинкевич С.Н. Залучення дітей до виконання фізичних вправ в період карантину/ Будинкевич С., Гром О.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 84-90.
23. Budynkevych S. N. Determination of the functional state of the body using nontraditional research methods when performing the static exercise: “Prone press ups, static top position” (Cobra) /Musiyenko J. V., Musiyenko J. V., Budynkevych S. N., Mykhats L. V., Popovych S. I.//Health, sport, rehabilitation. 2020. –V.6, N 1. – P. 41-48.
24. Budynkevich S.N. Volleyball as a mathod of myopia oprevention in of 5-6 grades childen / Budynkevich S.N., Kondratska G.D. // Norwegian journal of development of the international Science №40/2020 / -p 43-48.