Кафедра спортивних дисциплін і туризму

Завідувач кафедридоктор педагогічних наук, професор Кондрацька Галина Дмитрівна.
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Симоненка, 5,
Контактні телефони(03244) 41-54-16, е-mail: kafsportd@gmail.com
Рік заснування кафедри1996.
Попередні завідувачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор, директор інститу фізичної культури і здоров’я Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 6 викладачів, з них 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидатів наук, 2 доценти.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 1 працівник – старший лаборант.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна зав. кафедри, професор, д.пед.н.
2 Федорищак Роман Любомирович доцент, к.пед.н.
3 Проць Роман Омелянович доцент, к.пед.н.
4 Кізло Наталія Богданівна доцент
5 Веселовський Анатолій Петрович доцент
6 Чепелюк Анна Вікторівна доцент, к.пед.н.

 

Напрям наукових досліджень кафедри спортивних дисциплін і туризму
Тематика НДР кафедри: «Теорія і практика використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури».
Термін виконання: 2021– 2025 рр.
Керівник роботи: Кондрацька Галина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму.

 • Теоретико-методичне використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту (Кондрацька Г.Д.)
 • Інноваційні технологій як засіб підвищення мотивації студентів до занять спортом (Федорищак Р.Л.)
 • Використання інноваційних технологій у підготовці фахівців арбітражу з видів спорту (Проць Р.О.)
 • Використання інноваційних технологій у самостійній роботі майбутніх вчителів фізичної культури (Кізло Н.Б.)
 • Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців з фізичної культури (Веселовський А.П.)
 • Інноваційні технології як засіб підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами. (Чепелюк А.В.)

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Теорія і методика спортивних двобоїв
 • Рекреаційні ігри
 • Футбол міні футбол та методика їх викладання
 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Основи стрітболу
 • Основи шахової гри
 • Вступ до спеціальності
 • Гімнастика та методика її викладання
 • Легка атлетика та методика її викладання
 • МНОГ «Здоров’я і фізична культура»
 • Організація та методика спортивно-туристичної роботи
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Плавання та методика його викладання
 • Спортивні ігри та методика їх викладання
 • Теоія та методика викладання шейпінгу та аеробіки
 • Туризм
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Оздоровчі види рухової активності
 • Професійно-приклада фізична підготовка в профільних класах
 • Професіна майстерність
 • Види оздоровчо-рекреційної рухової активності
 • Рухові та рекреаційні ігри

Кондрацька Г.Д.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / – Roman Fedorishchak . – The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281.
 3. Halyna D. Kondratska, Liudmyla I. Berezovska, Taras M. Matsevko, Kateryna S,Volkova, Anna A, Zarytska. – Introduction of New Form of Education in Modern Higher and Vocational Education and Training. – International Journal of Higher Education VoI, 9. No. 7(Special Issue) in August 2020 C. 107-118.http://ijhe.sciedupress.com
 4. Halyna Kondratska Development of social and civil competencies of high school students. – Науковий журнал «Молодий вчений» №11(75) листопад Харків. 2019. – С. 903 – 910 .
 5. Kondratska G.D.   Budynkevich S.B. Volleyball  as a mеthod of myopia prevention in of 5-6 grades children  Norwegian journal of development of the international  Science №40/2020 / -p 43-48 .
 6. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202.
 7. Кондрацька Галина, Самойлик Сергій, Максим’як Василь Cучасні підходи до формування культури здоров’я студентів// Фізична виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 3(51)-2020 30.09.2020. _ Луцьк – 2020. С. 3-9.
 8. Кондрацька Г. Д. Наука і практика як основа підготовки конкурентноспроможних фахівців. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» – Київ, 2020, с.138-141.
 9. Галина Кондрацька, Романяк Іван Значення легкої атлетики  у фізичній  підготовці юних спортсменів. – Дидактично-методичні аспекти фізичної культури. Збірник наукових праць за матеріалами І туру ХІV Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції 2019 Електронний ресурс – Херсон: ХДУ, С.70-72.
 10. Галина Кондрацька, Микола Зінчук Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів. – Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» – Дрогобич : Посвіт,  2020 с. 6-11.
 11. Галина Кондрацька, Логин Аліна Методика початкового плавання в програмі фізичної культури для учнів початкових класів. – Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» – Дрогобич : Посвіт, 2020 с.21-28.
 12. Kondratska H., Chepelyuk A., Budynkevych S.// Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. P. 24-36.  (0,9 д.а. / 1авт.уч)    (колективна монографія)    Available at : ISBN – 978-1-63848-668-8 DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II (монографії за кордоном).
 13. Kondratska, G. D., Voloshyn, O. R., Prots, R. O., Kopko, I. I., Stets, V. I. (2021). The influence of sports disciplines on the development of key competencies of future physical education teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 537-547. (0,5 д.а. / 0,4 авт.уч.) https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1389 (у наукометричній базі даних Scopus).
 14. Кондрацька Галина Моделі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами. Перспективи та виклики International scientific discussion: problems, tasks and prospects. InterConf, (52), С. 174-183. (0,7 д.а. /  1 авт.уч.) https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.04.2021. (Copernicus) ;
 15. Кондрацька Г.Д.  Чепелюк А., Федорищак Р., Будинкевич С. The value of gender policy in student sports Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. № 2 (2020). С. 30-36. (0,5 д.а. / 1 авт.уч.) DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04 у фахових виданнях категорії Б;
 16. Кондрацька Г.Д., Чепелюк А., Сучасні траєкторії підготовки фахівців з фізичної культури і спорту Збірник наукових праць. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань. Вип. 1(23), 2021. С. 99-107.  (0,5 д.а. / 1 авт. уч.)  232792-Текст%20статті-532151-1-10-20210528.pdf  (у фахових виданнях категорії Б);
 17. Кондрацька Галина Спорт як засіб формування здоров’я та працездатності студентів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. – С. 113-117 (0,5 др.ар/ 1 авт. уч.).( у фахових виданнях категорії Б); https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 18. Галина Кондрацька, Інноваційні освітні технології для підготовки вчителів Збірник наукових праць між-нар. наук. конф. «Сучасна освіта і наука: проблеми перспективи, інновації», Київ.  2021. 190-19 –  (0,5 др.ар / 1 авт уч). ) (в інших наукових виданнях)
 19. Галина Кондрацька, Володимир Спариняк. Рухова активність складова здорового способу життя учнівської молоді Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: По́світ, 2021. С. 7- 14. – (0,5 др.ар / 1 авт уч). (регіональна конференція  ISBN 978-617-7835-70-6)  (в інших наукових виданнях);
 20. Галина Кондрацька Інновації у фізкультурній освіті. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: По́світ, 2021. С.153-160 ( 0,5 др.ар/ 1автр. уч) (регіональна конференція  ISBN 978-617-7835-70-6)в інших наукових виданнях;
 21. Кондрацька Галина Освітнє середовище як платформа для реалізації змішаного навчання у підготовці фахівців Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід» / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка.  К., 2021. С.117-121( 0,5 др.ар/ 1автр. уч) (в інших наукових виданнях);
 22. Галина Кондрацька, Вікторія Дуб. Сучасні види фізичних вправ у процесі занять велосипедним спортом. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конфренції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич : По́світ, 2021. С.144-150. (0,2 др.ар/ 1 автр. уч). (регіональна конференція  ISBN 978-617-7835-70-6) (в інших наукових виданнях);
 23. Кондрацька Г,. Козак Н. Стан освітнього процесу на уроці фізичної культури. Перспективи та виклики International Humanitarian  Research Center. Матеріали міжнародна науково-практична конференція «Стан освітнього процесу в умовах викликів», 12 лютого Дніпро.  2021. С. 157-160 ( 0,2 др.ар/ 1 автр. уч). тези, опубліковані в Україні міжнародна конференція;  https://researcheurope.org/product/book-13/
 24. Кондрацька Г. Оцінювання якості знань майбутніх учителів фізичної культури Матеріали між-нар. наук конф. «Тенденції забезпечення якості освіти», Дніпро.  2021. С. 183-185 (0,2 др.ар/ 1 автр. уч). тези, опубліковані в Україні міжнародна конференція; https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/01/re-22.01.2021.pdf

Федорищак Р.Л.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / – Roman Fedorishchak . – The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281.
 3. Роман Федорищак, Оксана Тарасюк, Назар Бішко Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 38-41.
 4. Федорищак Р.Л., Будинкевич С.Н.. “Текбол, його різновиди особливості та можливості”. Науковий часопис НПУ ім.. Драгоманова. Серія 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) Випуск 6К (135) Київ, 2021 С. 38-42.   (0,5 др.ар /1авт уч). (у фахових виданнях категорії Б). https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 5. Кондрацька Г.Д.  Чепелюк А., Федорищак Р., Будинкевич С. The value of gender policy in student sports Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. № 2 (2020). С. 30-36. (0,5 д.а. / 1 авт.уч.) DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04 у фахових виданнях категорії Б;
 6. Федорищак Р.Л., Комарницька М. Аналіз сучасного стану здоров’язбережувальної діяльності в закладах середньої освіти”. Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку рухової активності молоді України”. Квітень 2021р. (0,5 др.ар / 0,9 авт. уч). ( в інших наукових виданнях);

Проць Р.О.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / – Roman Fedorishchak . – The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.).
 2. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202.
 3. Роман Проць, Роман Чопик, Орест Дуцяк, Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу. – Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. – Вип. 26. Том 2. – 198 с., – С. 172-178. .
 4. Роман Проць, Орест Дуцяк, Микола Герчук Управління грою і виховне значення арбітра у фут залі. – Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, С. 90-94..
 5. Kondratska, G. D., Voloshyn, O. R., Prots, R. , Kopko, I. I., Stets, V. I. (2021). The influence of sports disciplines on the development of key competencies of future physical education teachers. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 537-547. (0,5 д.а. / 0,4 авт.уч.) https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1389 (у наукометричній базі даних Scopus).
 6. Проць Р. О., Чопілко Т. Г., Абдула А. Б., Лисенчук С. Г. Особливості використання системи відеодопомоги арбітрам у сучасному футболі. Спорт як засіб формування здоров’я та працездатності студентів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21. С.193-196(0,5др.ар/0,9авт.уч.). https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 7. Роман Проць, Людмила Проць, Тетяна Шуптар Сучасні вимоги до фізичної підготовленості футзальних арбітрів. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич: По́світ, 2021. С. 83-88 ( 0,5 др.ар/ 0,8 авт. уч) (в інших наукових виданнях).

Кізло Н.Б.

 1. Даріуш Скальскі, Наталія Кізло, Міхал Туз, Ельжбєта Скальска, Лешек Томачковскі, Беата Вольска. Наркоманія серед молоді…..// Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія / монографія. – Поморський університет, 2020. – 254с. ISBN 978-83-89481-37-5 (0,5 др.ар) (авт. уч. 0,9); https://zenodo.org/record/4067030?fbclid=IwAR0kN3OL6VktPP6nu5VzS4uP0NrqqRrS2aiYr5cKLwqsNUauxOmJrnnorr0#.X6AIJeJR1PY
 2. Kizlo N.B., Musiyenko O. V., Chopyk R.V. Influence of adaptive physical education on motor possibilities, behavior and quality of life of children with autism. –  Health, sport, rehabilitation. – – №6 (2).– С.41-50. ISSN 2520-2685 (.
 3. Кізло Н., І.Турчик, Р.Чопик    Зміст та особливості внутрішньошкільного (інтрамурального)  спорту у США. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.  Випуск 3 (123) 20.  – С.143-147. ISNN 2311-2220 (.
 4. Наталя Кізло, Ірина Гурин Оздоровча аеробіка, як засіб мотивації до занять фізичною культурою дівчат-підлітків. – Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали  регіональної науково-практичної  конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020р.Дрогобич: Просвіта, – С. 58-63. .
 5. Кізло Н. С.Білозерська Фізична культура як засіб оптимізації рівня шкільної тривожності у підлітковому віці /Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/ Зб.наукових праць/ За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021.  – Випуск 6К (135) 21.  – С.143-147. (0,5 др.ар/ 0,5 авт. уч.) (у фахових виданнях категорії Б); https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 6. Кізло Н. Гурин І. Плавання,як засіб розвитку фізичних якостей школярів молодшого шкільного віку Шляхи розвитку рухової активності  молоді України: матеріали  регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021р. – Дрогобич: Просвіта, 2021. – С.77-83. (0,5 др.ар / 1 авт уч). (регіональна конференція  ISBN 978-617-7835-70-6) (в інших наукових виданнях).

Веселовський А.П.

 1. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202
 2. Анатолій Веселовський, Богдан Піць, Віталій Веселовський Організаційно педагогічні умови становлення майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту. – Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С.11-14.
 3. Анна Чепелюк, Анатолій Веселовський, Галина Зварич. Педагогічна технологія формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності // Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. p. 1068-1078. (0,7 д.а. /  0,9 авт.уч.) SBN 978-88-32012-34-7  https://www.interconf.top/documents/2021.02.19-20.pdf (Copernicus):
 4. Веселовський А., Піць Б., Романський В. Ефективність застосування методики техніко -тактичних дій міні-футболістів при розіграші стандартних положень Веселовський А. П., Піць Б. М., Романський В. М. // ХІ Наукові матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (м. Дрогобич 20-21 травня 2021 р.) (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 2021р С 51-55. (0,5 др.ар/ 0,9 авт. уч.). у фахових виданнях категорії Б https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 5. Веселовський А., Піць Б., Романський В. Формування професійно-прикладної фізичної культури в коледжі нафти і газу Веселовський А.П., Піць Б.М., Романський В.М.  Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дрогобич, 10 – 11 листопада 2020 р.). – Дрогобич: ТзОВ«Трек-ЛТД», 2020. – 127 с.  С 82-86. (0,5 др.ар / 0,9 авт уч). (в інших наукових виданнях);
 6. Веселовський А., Онисько. Б. Методологічні положення системного підходу особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів на основі спортивних ігор.  Веселовський, Б. Онисько. Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. С 114-119. (0,5 др.ар / 1 авт уч). (в інших наукових виданнях).

Чепелюк А.В.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / – Roman Fedorishchak . – The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281(0,6 др.ар/ 1автр. уч).
 3. Анна Чепелюк, Вікторія Дуб Принципи підготовки фахівців фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності. – Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет іменіВ.І. Вернадського, – С. 16-21.
 4. Анна Чепелюк, Світлана Сенюх, Андрій Журавчак Методи запобігання травматизму в пауерліфтингу. – Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 21-24.
 5. Анна Чепелюк, Вікторія Дуб Проектна діяльність, як складова навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. –  Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.45-49.
 6. Анна Чепелюк, Світлана Сенюх, Розвиток витривалості на заняттях аеробікою у процесі фізичного виховання студентів. – Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С. 90-94.
 7. Kondratska H., Chepelyuk A., Budynkevych S.// Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. P. 24-36.  (0,9 д.а. / 1авт.уч)    (колективна монографія)    Available at : ISBN – 978-1-63848-668-8 DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II (монографії за кордоном).
 8. Чепелюк А.В. Анатолій Веселовський, Галина Зварич. Педагогічна технологія формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної діяльності // Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. p. 1068-1078. (0,7 д.а. /  0,9 авт.уч.) SBN 978-88-32012-34-7  https://www.interconf.top/documents/2021.02.19-20.pdf (Copernicus):
 9. Кондрацька Г.Д., Чепелюк А., Федорищак Р., Будинкевич С. The value of gender policy in student sports Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. № 2 (2020). С. 30-36. (0,5 д.а. / 1 авт.уч.) DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2020-2-04 у фахових виданнях категорії Б;
 10. Кондрацька Г.Д., Чепелюк А., Сучасні траєкторії підготовки фахівців з фізичної культури і спорту Збірник наукових праць. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань. Вип. 1(23), 2021. С. 99-107.  (0,5 д.а. / 1 авт. уч.)  232792-Текст%20статті-532151-1-10-20210528.pdf  (у фахових виданнях категорії Б);
 11. Chepelyuk Anna, Zvarich Galina, Marionda Ivan Аerobics as a kind of sport among 17-19 years old young people. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 6 К(135) 21.  С.  9-13. (0,5 др.ар/ 0,9 авт. уч.). у фахових виданнях категорії Б; https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35183/1/НЧ_серія%2015_випуск%206К%20%282021%29.pdf
 12. Чепелюк А.В. Анастасія Дуб, Єлізавета Ветриченко Засоби тренування, що застосовуються в підготовці велосипедистів Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р. – Дрогобич : По́світ, 2021. С.  93-100. ( 0,2 др.ар/ 1 автр. уч).; (в інших наукових виданнях).
 13. Чепелюк А.В. Вікторія Дуб Застосування інноваційних засобів рухової активності на етапі осінньо-зимової підготовки велосипедистів Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12 лютого 2021 р). Дніпро: Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С.164-167. (0,2 др.ар/ 1автр. уч). тези, опубліковані в Україні міжнародна конференція; https://researcheurope.org/product/book-13/
 14. Чепелюк А.В. Вікторія Дуб Інновації у фізичному вихованні The XVII International Science Conference «Development of science: trends, innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands. c. 147-150. ( 0,2 др.ар/ 1 автр. уч).; тези, міжнародна конференція; https://researcheurope.org/wp-content/uploads/2021/02/re-12.02.21.pdf