Кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології

Професорсько-викладацький склад кафедри
На кафедрі працює 14 викладачів, з них – 1 професор, 2 доктори наук, 12 кандидатів наук, 13 доцентів.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 3 працівника.

Філь Віталій Михайлович завідувач кафедри доцент к.б.н.
Бриндзя Ірина Володимирівна доцент доцент к.б.н.
Климишин Олександр Семенович професор с.н.с. д.б.н.
Ружило Софія Василівна доцент  – д.м.н.
Іванов Євген Анатолійович професор професор д.г.н.
Волошин Олена Романівна доцент доцент к.п.н.
Ковальчук  Галина  Ярославівна доцент доцент к.б.н.
Копко  Ірина Євгенівна доцент доцент к.б.н.
Лупак  Оксана Миколаївна доцент к.с.г.н.
Микитчин Оксана Іванівна доцент доцент к.г.н.
Сеньків Віктор Миколайович доцент доцент к.т.н.
Скробач Тарас Богданович доцент доцент к.с.г.н.
Стецула Надія Осипівна доцент доцент к.б.н.
Гудзеляк Ірина Іванівна доцент доцент к.г.н.

Поштова адреса: 82100, вул. Т. Шевченка, 23 м. Дрогобич, Львівська обл., контактні телефони: (03244) 3-77-00;
E-mail: biol.dysc@dspu.edu.ua

Історія кафедри

Згідно наказу ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 204 від 4 вересня 1998 року була створена кафедра біології, валеології та фізичної реабілітації, до складу якої ввійшли загальноуніверситетська кафедра вікової фізіології, валеології та шкільної гігієни і частина кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін психолого-педагогічного факультету. Завідувачем кафедри став доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Микола Іванович Кузьмак.
Перша кафедра за час існування має довгу та особливу історію: із курсів медичних сестер, які були організовані 1960 року у складі М. Ю. Гольденберга і М. М. Васильчика, вона з роками переросла у самостійну структуру – кафедру цивільної оборони. Із 1972 до 1986 р. її незмінним завідувачем був відомий хірург Прикарпатського краю, кандидат медичних наук Ю. С. Бачинський. Талановитий фахівець, досвід якого гартувався у військових госпіталях часів Великої Вітчизняної війни, вміло передавав свої знання студентам. Співробітниками кафедри цивільної оборони були: М. Й. Романяк, доктор мед. наук, професор, М. Ф. Набок, канд. мед. наук, хірург за фахом, викладачі – Л. М. Кубліцька, В. М. Полянська, Л. Г. Левкут, В. В. Саратовський, Є. І. Пєшкін, а також лікарі-практики. Під керівництвом Ю. С. Бачинського на кафедрі здійснювалася підготовка медичних сестер запасу для цивільної оборони. Колектив постійно підтримував тісні зв’язки з лікувальними закладами міста Дрогобича і району, у клінічних відділеннях студенти набували практичних навичок догляду за хворими, надання першої медичної допомоги тощо.
У 1986 році на базі кафедри цивільної оборони була організована кафедра основ медичних знань, яку очолив М. Ф. Набок.
У 1990 році у зв’язку з новими вимогами до підготовки вчителя у час відродження і становлення національної школи кафедра основ медичних знань була реорганізована у кафедру валеології та охорони здоров’я дітей. Завідувачем новоорганізованого навчального підрозділу був обраний професор М. І. Кузьмак. За час функціонування кафедри валеології та охорони здоров’я дітей (1990 – 1998) її працівниками були досвідчені медики, біологи: доктор мед. наук, професор М. Й. Романяк, доктор біологіч. наук, М. І. Кузьмак, канд. мед. наук М. Ф. Набок, викладачі – М. І. Бойцун, В. В. Лабай, Б. І. Лабай, І. Є. Копко, О. В. Виграновський, Н. С. Єрохіна, Т. І. Мудрик, лаборанти – О. С. Кулінська, М. С. Кузьмин.
Кафедра анатомії, фізіології та валеології створена на базі кафедри анатомії, фізіології та хімії у зв’язку з реорганізацією та згідно з рішенням вченої ради університету від 20 лютого 2003 року (протокол № 7) та від 19 червня 2003 року (протокол № 11) п. 16 Статуту університету. Наказ № 277 від 29 серпня 2003 року.
Кафедра екології створена 02.07.2007 р. наказом ректора №330 у структурі біолого-природничого факультету. Наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 113 від 20 березня 2014 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії.
У 2022 році у результаті реорганізації університету була створена кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології шляхом злиття кафедри анатомії, фізології та валеології та кафедри екології та географії. Очолив новостворену кафедру кандидат біологічних наук, доцент Філь Віталій Михайлович.

Наукова робота кафедри

Наукова тема: Системний підхід до вирішення проблем Дрогобицького району у контексті досягнення цілей сталого розвитку: збереження довкілля, стале використання природних ресурсів, розвиток освіти та охорона здоров’я.
Термін виконання: 2023 – 2027 рр.
Керівник роботи: Бриндзя Ірина Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ медико-біологічних дисциплін, географії та екології
Міжнародна неурядова організація DISOP, Бельгія
Товариство VZW «Oradea», м. Орадя, Румунія
Інститут прикладних наук VIVES (Бельгія)

РЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ медико-біологічних дисциплін, географії та екології
Проект «НІЗ (неінфекційні захворювання): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»
Проект «Невідкладна допомога – BLS».

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра медико-біологічних дисциплін,географії та екології
 1. Перший (бакалаврський) рівень:
 • анатомія людини;
 • анатомія людини з основами спортивної морфології;
 • вікова фізіологія та шкільна гігієна;
 • основи медичних знань та педіатрія;
 • основи здорового способу життя;
 • фізіологія та гігієна харчування;
 • патологічна анатомія та фізіологія
 • фізіологія людини і тварин;
 • фізіологія людини та рухової активності;
 • основи домедичної допомоги;
 • природокористування і сталий розвиток;
 • геоекологія;
 • екологічна безпека;
 • екологія лісу;
 • запорвідна справа;
 • геоботаніка;
 • радіоекологія;
 • географія України;
 • метеорологія і кліматологія;
 • урбоекологія
 1. Другий (магістерський) рівень:
 • анатомія та фізіологія людини і тварини;
 • здоров’язберегаючі педагогічні технології;
 • основи геронтології;
 • фізіологічні основи навчальної діяльності;
 • політична географія;
 • природні ресурси Карпат і Передкарпаття;
 • біоіндикація та біомоніторинг;
 • управління та поводження з відходами;
 • охорона природи;
 • агроекологія;
 • географічне краєзнавство;
 • географія глобальних проблем;
 • методологія наукових досліджень.
1
3
2
4
Навчально-методичний доробок викладачів кафедри

Статті / тези у нефахових виданнях
1. Кравчук М., Ковальчук Г. Інноваційні підходи до вивчення теми «шкірні захворювання» у шкільному курсі біології / Марта Кравчук, Галина Ковальчук, // Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології : збірник наукових праць студентів-випускників біолого-природничого факультету. – Випуск № 7. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2018. – С. 182 – 188.
2. Волошин О. Р. Особливості освітнього процесу та його вплив на виховання здоров’язберігаючих компетентностей школярів. Science, socieny, education: topical issues and development prospects. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Kharkiv. January 20–21, 2020, p. 389 – 393.
3. Волошин О. Р., Копко І. Є. Моніторинг професійної захворюваності серед учителів в умовах сталого розвитку «Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку». Збірник матеріалів ІV Міжнародної. науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 27–28 жовтня 2020 р. Дрогобич, 2020. С. 97 – 104.
4. Клепач Г., Лупак О., Ковалів Я. Вміст деяких біологічно активних речовин у листі рослин Mentha piperita, вирощених у ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 24–28.

Монографії
1. Matroshylin O., Fil V., Kovalchuk H. Nutrition and medical mineral water in complex non-medicametal rehabilitation of patients with peptic ulcer disease // Ecology and human health, edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: 2018. – Р. 86 – 100.
2. Senkiv V. M. Sugar substitutes and their effect on human body / N.O. Stetsula, M. Senkiv, V.O. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 68-80. (0,93/0,42 др.арк.)
3. Kovalchuk H., Lupak O., Musina S., Pittelion L. Nutrition state of student youth in current conditions // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. «Health and Nutrition», edited by Nadiya Skotna. Drohobych : Posvit, 2018. – Р. 215 – 226.
4. Antonyak H., Pershyn O., Panas N., Lupak O., Hoivanovych N., Savytska O., Zhylishchych Y. Iodine in the diet and human health // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – Р. 35 – 52.
5. Stetsula N. O. Sugar substitutes and their effects on the human body / O. Stetsula, V.M. Senkiv, V.О. Obukh, B. Wanot // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. “Helth and nutrition”, edited by Nadiya Scotna. – Drogobych: Posvit, 2018. – S. 68-81.
6. Stetsula N., Pisotska L., Yevdokymenko N., Stakhiv V. Kirlianography of bioelectric properties in plants /Stetsula, L. Pisotska, N. Yevdokymenko, V. Stakhiv // Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 4. “Health and Nanobiotechnology”, edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020. Р. 161-173.

Відповідно до вимог МОН України
1. Fil V., Kuz R. Blood Group as a Marker of Cardiovascular Diseases Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 4. «Health and Biosensors», edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Oleh Smutok, Mykhailo Gonchar. Drohobych : Posvit, 2019, рр. 82 – 91.
2. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Petruniv V. Ecological and Morphological Peculiarities of Motherwort (L. villosus), Cultivated in the Precarpathian Region. Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume «Health and Biosensors», edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Oleh Smutok, Mykhailo Gonchar. Drohobych : Posvit, 2019, pp. 121 – 130.
3. Kovalchuk, Lupak O. Study of students’ adaptation to educational activity in the establishments of higher education. Chapter 15. Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 4. «Health and Nanobiotechnology», edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020. P. 191 – 200.
4. Lupak O., Shpek M., Stakhiv V., Lytvyn О. The influence of complex fertilizers on biological and morphological indices of medical plants (Desmodium canadense and Mentha piperita), cultivated in the conditions of Precarpathian zone. Human health : Realities and Prospects. Monographic series. Volume 6. „Health, bioecology and Nanobiosensors”, edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Nataliia Stebeletska, Arnold Kiv. Drohobych : Posvit, 2021. P. 125-136.
5. А. Іvasivka, V. Fil. Efficiency of long-term passive therapy for recovery of limb function after total knee arthroplasty. Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 6. «Health,bioecology and nano-biosensors», edited by Nadiya Skotna,SvitlanaVoloshanska, Taras Kavetskyy, Nataliia Stebeletska, Arnold Kiv. Drohobych: Posvit, 2021.

За кордоном
1. Kopko I., Fil V., Stadnicki A. Monitoring of the influence of the wells of mineral waters of Truskavets and Pomirets deposits on the immunotropy status of the cells in connection with ecological situation of the region. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 143–151. Pesotskaya L., Lakiza T., Glukhova N., Kovalchuk G., Kochkarova Y. Identification of the adverse effects of the environment on the health of people at the preclinical level. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 7–18.
2. Kovalchuk H., Lupak O. Estimated prevalence of the risk factors of diabetes among students. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 81 – 90.
3. Ivasivka A., Polyak O., Fil V. Microbiological control of milk in various forms of management. Chapter 11. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. Р. 133 – 141.
4. Kovalchuk H., Lupak O. Fil V., Runa M. Investigation of the health level of students’ youth. Chapter 6. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. Р. 75 – 84.
5. Копко І.Є., Ключник Ю.І. Валеологічне виховання дітей у літніх оздоровчих таборах: історична практика. The 13 th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (July 28-30, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Р.282-290. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scienceinnovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiyaarhiv.(зарубіжна конференція 0,5 авт.ч.)
6. Копко І.Є., Пукшин А.В. Проблема епідеміологічної поширеності захворювання мозкового інсульту серед осіб молодого віку. The 12 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (May 18-20, 2022) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. Pp. 39-47. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyamodern-directions-of-scientific-research-development-18-20-maya-2022-godachikago-ssha-arhiv/.
7. Климишин О. С., Бублик Я. Ю. Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів // Trends of modern science and practice. Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey. 2022. Pp. 121-126. DOI: 10.46299/ISG.2022.I.
8. Климишин О.С. Розвиток концепції екологічної ніші // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 40-49. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-16-18-fevralya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/
9. Климишин О.С., Гураль Р.І. Діджиталізація музейної діяльності // Tendencies of development science and practice. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2022. Pp. 44-50. URL: https://eu-conf.com
10. Філь В., Кузьо Н. Дослідження функціональної лабільності нервових процесів у студентів. Innovations and prospects of world science. The 11th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (June 22-24, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. Р.45-55.
11. Lilia Savras, Nastya Lutsiv, Stetsula Nadiia. Theoretical and methodological fundamentals of formation of environmental competence in students of geography. Smart Society. Conference Proceedings (Student Section). Czestochowa 2021. 157-168.
12. Бриндзя І.В., Тимощук У.Т. Природно-ресурсний потенціал як фактор рекреаційного розвитку карпатського регіону // The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08 – 11, 2022) Oslo, Norway. International Science Group. 2022. P. 67-73.

У країнах ОЕСР
1. Kopko I., Fil V., Stadnicki A. Monitoring of the influence of the wells of mineral waters of Truskavets and Pomirets deposits on the immunotropy status of the cells in connection with ecological situation of the region. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 143–151. Pesotskaya L., Lakiza T., Glukhova N., Kovalchuk G., Kochkarova Y. Identification of the adverse effects of the environment on the health of people at the preclinical level. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 7–18.
2. Kovalchuk H., Lupak O. Estimated prevalence of the risk factors of diabetes among students. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 81 – 90.
3. Vlokh V., Lytvyn O., Dudar I., Bomba M., Dudar O., Shpek M., Lupak O. Effective direction for the ecology of the production of “The second bread”. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 60 – 69.
4. Kuchma Igor L., Gozhenko Anatoliy I., Flyunt Igor-Severyn S., Ruzhylo Sofiya V., Kovalchuk Galyna Y., Zukow Walery, Popovych Igor L. Role of the neuroendocrine complex in immunotropic effects of nitrogenous metabolites in rats. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(3):212-230. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.03.021.
5. Ruslan Tserkovniuk, Anatoliy Gozhenko, Tetyana Korolyshyn, Sofiya Ruzhylo, Volodymyr Kikhtan, Vitalij Fil, Anatoliy Anchev, Walery Zukow, Roman Yanchij, Igor Popovych. Relationships between geomagnetic Ар-indeх and HRV and endocrine parameters in patients with dysfunction of the neuroendocrine-immune complex Ruslan Tserkovniuk, Anatoliy Gozhenko, Tetyana Korolyshyn, Sofiya Ruzhylo, Volodymyr Kikhtan, Vitalij Fil, Anatoliy Anchev, Walery Zukow, Roman Yanchij, Igor Popovych 2021/11/30 Journal of Education, Health and Sport 11 11 295-303.

Статті у фахових виданнях
1. Климишин О.С., Савицька А.Г. Історія становлення і сучасна структура бріологічного гербарію Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 19–28.
2. Микитчин О.І. Трансформація лісового покриву в басейновій геосистемі річки Бережниця / О.І. Микитчин, Т.Б. Скробач// Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28.5. – С. 332-400.
3. Климишин О.С. Історія видавничої діяльності Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2019. – Вип. 35. – С. 145–148.
4. Волошин О. Р., Копко І. Є. Формування валеологічної культури особистості у підлітковому віці як інтегративної якості. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Sofia, Bulgaria, 11–13 March 2020, p. 162 – 171.
5. Микитчин О.І. Величко О.О. Аналіз сільськогосподарського освоєння території Дрогобицького району засобами ГІС. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки Суми, 2020. Том 2. Вип.1. С. 142-152.
6. Ющенко Ю., Пасічник М., Білоконь М., Николаєв А., Микитчин О.Дослідження сучасного стану антропогенної трансформації молодого річкового ландшафту Пруту (в межах Чернівецької області). Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. Вип. 824: Географія. c.55-63.
7. Волошин О. Р., Копко І. Є. Взаємозв’язок фізичного розвитку у школярів із станом зору. The 14th International youth conference “Perspectives of science and education” (January 17, 2020) SLOVO/WORD, New York, USA. 2020, p. 116 – 121.
8. Климишин О. С. Природничі музеї: показники ефективності та критерії оцінювання / Дзюбенко Н. В., Климишин О. С., Бокотей А. А. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2020. – Вип. 36. – С. 15-20.
9. Климишин О.С., Бублик Я.Ю. Нові для території України види ксилотрофних аскомікотів, виявлені у Сколівських Бескидах (Українські Карпати). Наукові записки Державного природознавчого музею. 2021. Вип. 37. С. 251-254.
10. Копко І.Є. Аналіз профіля представленості пре дикторів у потенціюванні мозкового інсульту серед студентської молоді. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – No 11. – C.111-119. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.14.
11. Стецула Н.О. Метод проєктів в контексті формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. № 1. С. 56–64.
12. Лупак О. М., Жук Н. М. Особливості способу життя студентів за умов дистанційного навчання. Наукові інновації та передові технології. (Серія «Державне управління». Серія «Право». Серія «Економіка». Серія «Психологія». Серія «Педагогіка»). 2022. № 9(11). С. 119–126. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-119-126.
13. Волошин О. Р., Мусієнко О. В. Застосування проєктного методу навчання на уроках основ здоров’я. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 1 (145) 22. – с.132. С. 34 – 39.
14. Мусієнко О. В., Волошин О. Р. Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи хатха-йоги (пашімоттанасана) Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. – Випуск 3 (148) 22. – С. 85 – 90.
15. Волошин О. Р. Актуальні питання з практики фізичного виховання дошкільнят. Наукове видання. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 10. С.71 – 78.
16. Волошин Олена. Формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (50) ’ 2022. С. 48 – 52.

В інших наукових виданнях
1. Владислав Кислюк, Олена Гриник, Володимир Кислюк, Тарас Скробач. Залежність врожаю калини звичайної (Viburnum opulus L.) від лісівничо-таксаційних показників деревостану // Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Віктор Сеньків. ‒ Дрогобич: Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педа-гогічного університету імені Івана Франка, 2018. ‒ С. 155-159.
2. Микитчин О.І. Геоінформаційне моделювання рельєфу басейнової геосистеми р. Бережниця для оптимізації природокористування / О.І. Микитчин, // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.) – Чернівці: ЧНУ, 2018. – С. 76-77.
3. Сеньків В.М.Особливості викладання засад здорового способу життя у курсі «Екологія людини» / В.М. Сеньків, Р. Мах // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Дрогобич: Посвіт, 2018.
4. Стецула Н.О. Динамічна компонента у складі теріофауни Сколівських Бескид (Українські Карпати) / Н. Стецула // Theriologia Ukrainica. – 2019. – Т. 17. – С. 43–54.
5. Скробач Т.Б.Про доцільність створення дендропарку біолого- природничого факультету ДДПУ імені Івана Франка у місті Дрогобич. / Т.Б. Скробач //Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово- паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, НЛТУ України, 2019. – С. 66-67.
6. Волошин О. Р. Здоров’язбереження як домінантний аспект діяльності навчального закладу. Збірник наукових матеріалів ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (el–conf.com.ua) «Весняні наукові читання – 2019». 15 квітня 2019 року. Частина 6. м. Вінниця, 2019. С. 5 – 10.
7. Стецула Н.О. Механізми гомоестазу природних систем / Н.О. Стецула // Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. К.: НТУ, 2019. С. 119.
8. Климишин О.С. Роль музейної освітньої діяльності у вихованні екоцентричної свідомості населення // Праці наукової конференції “Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку” (Київ, 7–8 жовтня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 279–280.
9. Волошин О. Р. Особливості освітнього процесу та його вплив на виховання здоров’язберігаючих компетентностей школярів. Science, socieny, education: topical issues and development prospects. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Kharkiv. January 20–21, 2020, p. 389 – 393.
10. Волошин О. Р., Копко І. Є. Моніторинг професійної захворюваності серед учителів в умовах сталого розвитку «Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку». Збірник матеріалів ІV Міжнародної. науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 27–28 жовтня 2020 р. Дрогобич, 2020. С. 97 – 104.
11. Стецула Н.О. Впровадження STEM-освіти на уроках географії / Н. Стецула, Н. Новикова, У. Маланяк, Н. Ліснянська // Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 169-173.
12. Микитчин О.І., Ковач Х.І. Аналіз міграційних процесів Львівської області. Збірник матеріалів І Всеукраїнської заочної наукової конференції, присвяченої 90-річчю заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, 8 грудня 2020 р. С. 122-126.
13. Стецула Н.О. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства. Молодь і ринок №6–7 (185–186), 2020. С. 115-121.
14. Клепач Г., Лупак О., Ковалів Я. Вміст деяких біологічно активних речовин у листі рослин Mentha piperita, вирощених у ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 24–28.
15. Bryndzia I. V., Kuchmanych N. H. The role of Amblystegium serpens and Brachythecium mildeanum in the change of ammonia content in the Carpathian wells with different type of anthropogenic load. Аcta Carpathica, 27. – – Р.42-48.
16. Климишин О. Участь ксилотрофної аскомікобіоти у процесах деструкції відмерлої деревини у лісах Сколівських Бескидів / О. Климишин // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1‒3 жовтня 2020 р.). – Львів: Простір-М, 2020. – С. 221-225.
17. Досвядчинська М., Бриндзя І., Коваль К. Гідрологічний стан джерел с. Нагуєвичі. Стан природних ресурсів : перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / упор. Василь Стахів, Надія Стецула, Наталія Гойванович, Мар’яна Досвядчинська. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. С. 21-24.
18. Тарас Скробач. Перспективи плантаційного лісовирощування в умовах ДП “Дрогобицьке лісове господарство”. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» 27–28 жовтня 2020 р, м. Дрогобич. С.41-43.
19. Гойванович Н.К, Бриндзя І.В, Івасівка А.С. Моніторинг якості криничних вод Старосамбірського району Львівщини. Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор Бондар О.І. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – № 7(34). С. 151 – 157.
20. Климишин О. С. Проведення уроку на тему «Адаптації» на базі музейної експозиції «Мистецтво виживання» / Позинич І. С., Климишин О. С. // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 19 березня 2021 р.). Київ, 2021. С. 172-180. URL: https://openscilab.org/ru/?p=3510
21. Стецула Н.О. Роль екологічної освіти у підготовці вчителя природничих дисциплін / Н.О. Стецула // Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кропивницький, 25-26 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. Н.А. Калініченко. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 175 с.
22. Viktor Senkiv Development of atmospheric air monitoring system in Drohobych // Acta Carpatica. 2021. vol. 35. P. 52-61.
23. Івасівка А., Філь В. Бактеріальне обсіменіння кефіру в процесі його зберігання. Acta Carpatica. 2021. vol. 35. P. 21-27.
24. Стецула Н. О. Богдан Пилявський – каменяр зоологічних досліджень. Теріологія в Україні. Частина 1. За редакцією І. Загороднюка. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2022. С. 254-256 (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 14).

На міжнародних конференціях
1. Fil, I. Kopko. Bioligical age as a diagnostic biomarker of the human healts. Nanosciense and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats. Sozopol, Bulgaria, 12 – 20.09.2019, p. 87.
2. Kavetskyy, Y. Kukhazh, K. Zubrytska, M. Kravtsiv, O. Zubrytska, N. Fil, V. Boev, V. Ilcheva, T. Petkova, S. Kasetaite, J. Ostrauskaite, H. Švajdlenková, O. Šauša. Free-volume characteristics of polymers with different crosslink density used for construction of laccase-based amperometric biosensors // Abstracts of the 4th International Congress on Biomaterials & Biosensors (BIOMATSEN 2019) (Oludeniz/Mugla, Turkey, 12–18 May, 2019), P.132–133.
3. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності. Збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Хімія, біотехнологія, екологія та освіта» (м. Полтава, 16-17 травня 2022 р). Полтава, 2022. С. 156-159.
4. Волошанська С., Гойванович Н., Філь В. Співробітництво з фахівцями Польщі та Бельгії з підготовки вчителів та медсестер. Європу єднає здорове майбутнє: збірник наукових праць. Харків, 2022. С. 36-39.
5. Іванов Є. А., Микитчин О. І., Андрейчук Ю. М. Антропогенна трансформація ландшафтів Львівської області під впливом водогосподарського навантаження. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного конгресу (м. Львів 10-11 лютого 2022 р.). Львів, 2022. С. 74-75.
6. Viktor Senkiv, Liudmyla Bilokur. Introduction of the integrated waste management system in Drohobych urban agglomeration. Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. 2022. с. 53-59.
7. Роман Перхун, Тарас Скробач, Ірина Бриндзя. До питання оптимізації площі ландшафтного заказника місцевого значення «Бориславський». Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Оксана Лупак, Сузанна Волошин. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2022. С. 135-138.
8. Волошин О. Р., Коробець М. В. Особливості застосування STEM – методу в освітньому процесі The 7 th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (January 29-31, 2022) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2022. 1899 p. С. 748 – 755.
9. Василь Медвідь, Надія Стецула, Оксана Голуб. Еколого-компетентнісний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей. Сучасний стан і перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / упор. Василь Стахів, Оксана Лупак, Сузанна Волошин. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2022. С.186-192.

Статті / тези у зарубіжних виданнях
1. Senkiv V.Design improvement of the extra cleaning and disinfection systems at the CE „Drogobychvodokanal”. / Senkiv, M. Lydun // Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 43-52.
2. Kuchmanch N. Environmental assessment of water quality in springs of Drohobych region. / N. Kuchmanch, Bryndzia// Acta Carpatica. – Rzeszow. 2018. Vol. 29-30. – P. 25-36.
3. Волошин О. Р., Копко І. Є. Особливості статевого виховання дітей з інтелектуальними потребами. Scientific Achievements of modern society. Abstracts of International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom. 9–11 October 2019. C. 32 – 42.
4. Viktor Senkiv, Mariia Kravtsiv Sustainable development in the water supply and water supply system / Acta Carpatica. – 2019. – vol. 31-32. – P. 34-43
5. Yevstakhiy Shypytyak, Yuriy Voloshansky, Vitaliy Fil, Antoni Stadnicki. Efficiency of malignant epithelial skin tumors treatment methods. PNAP. Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. 34 (2019) NR 3, pp. 98 – 104.
6. Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP. Scientific Jornal of Polonia University, 35 (2019). N 4, рр. 102–109.
7. Stetsula N. Hydromineral base of Skhidnytsya deposit / Stetsula, A. Priyma, Ju. Bratkovskaya // Acta Carpatica. Rzeszow. 2019. Vol. 31-32. P. 25-36.
8. Волошин О. Р., Копко І. Є. Формування валеологічної культури особистості у підлітковому віці як інтегративної якості. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Sofia, Bulgaria, 11–13 March 2020, p. 162 – 171.
9. Песоцкая Л., Ковальчук Г., Глухова Н., Евдокименко Н., Гетман М., Симонова Т. Использование метода газоразрядного свечения для оценки оздоровительных свойств воды. Устойчиво развитие. Година X Брой 2/2020. С. 10-19.
10. Marian Melnychenko, Solomia Ozarko Tetiana Yefimova, Halyna Kovalchuk. Investigation of the redox properties of mineral water from separate sources of Skhidnytsia resort. Congress proceedings SMART SOCIETY(student section). 2020. (2–3 April, 2020, Czestochowa, Polonia).Series: SS-05/01. Vol. 3. P. 38 – 43.
11. Yuskiv V., Kos A., Voloshanska S., Lupak O. Research of antioxidant activity of mint herbs. Congress proceedings SMART SOCIETY (student section). 2020. (2-3 April, 2020, Czestochowa, Polonia).Series: SS-05/01. Vol. 3. P. 154 – 157.
12. Walery Zukow, Igor-Severyn S. Flyunt, Vitaliy M. Fil′, Halyna Y. Kovalchuk. і ін. Polivariant change of step-test under the influence of natural adaptogens and their accompaniments. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020; 6(2): 74–84.
13. Kuchmanych N., Bryndzia I., Slobodyan L. Estimation for the influence of phenol content in groundwater and surface waters of boryslav on the prevalence of chronic hepatitis. Sustainable development and human health : монографія. Czestochowa, 2020. С. 151–161.(
14. Mariana Buksa, Uliana Malaniak, Iryna Bryndzia Рlantation cultivation of forests as a means of increasing the productivity of forests for Drohobych state forestry enterprise. Conference proceedings (student section) series: ss-05/01 isbn 978-83-7542-181-1: Publishing House of Polonia University “Educator”. Czestochowa, 2020. С. 119 – 129.
15. Stasуk Irуna, Dmуtryshyn Bogdan, Taras Skrobach The role of objects of the nature reserve fund for the sustainable development of ukrainian forestry // Smart Society, Czestochowa 2-3 April, SS-05/01, P.47-52.
16. Andrіy Letnyаnchуn, Roman Mah, Taras Skrobach Plantation cultivation of forests as a means of increasing the productivity of forests for drohobych state forestry enterprise, // Smart Society, Czestochowa 2-3 April, SS-05/01, P.112-119.
17. Viktoriia Zholobetska, Viktor Senkiv Waste manegement in consumer goods industry / Smart Society. Conference Proceedings (Student Edition). – 2020. – P. 156-164.
18. Микитчин О.І. Роль геоінформаційних систем в професійній підготовці вчителів географії. Pedagogical culture and professionalism of teachers of biology, ecology, geography, geology, chemistry and physics. Lublin, 2021. C. 36-39.
19. Лупак О.М. Еколого-біологічні особливості культивування лікарських рослин в ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 29 вересня 2022 р.). Біла Церква: БНАУ, 2022. С. 144–146.

У країнах ОЕСР
1. Kopko I., Fil V., Stadnicki A. Monitoring of the influence of the wells of mineral waters of Truskavets and Pomirets deposits on the immunotropy status of the cells in connection with ecological situation of the region. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 143–151.
2. Волошин О. Р., Копко І. Є. Формування компетентностей педагогів з питань виховання дітей та молоді в умовах інклюзивної освіти. 12th International youth conference “Perspectives of science and education”. 27 September 2019. New York, C. 129 – 138.
3. Matroshylin O., Karpova I., Fil V. The effect of impaired Oddi’s sphincter functional status on the laboratory parameters of bile». State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 152 – 160.
4. Kovalchuk H., Lupak O. Estimated prevalence of the risk factors of diabetes among students. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 81 – 90.
5. Vlokh V., Lytvyn O., Dudar I., Bomba M., Dudar O., Shpek M., Lupak O. Effective direction for the ecology of the production of “The second bread”. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 60 – 69.
6. Oksana Lupak. Biochemical indices of proxidant-antioxidant processes in calendula officinalis L., grown under the influence of growth biostimulants. PNAP. Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. 34 (2019). N 3, pp. 113 – 119.
7. T. Kavetskyy, M. Kravtsiv, J. Borc, O. Sausa, A. Kiv, A. L. Stepanov. Long-range effect in ion-implanted polymer material as revealed by nanoindentation technique with an ultra nanohardness tester. In: Nanosciense and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats. (P. Petkov, E. Achour, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, 2019, in press (6 pages). Sozopol, Bulgaria, 12 – 20.09.2019. p. 16.
8. T. Kavetskyy, J. Borc, M. Kravtsiv, O. Šauša, A. Kiv, I. Donchev, A.L. Stepanov. Long-range effect in the process of ion implantation of materials // In: “Nanostructured Materials for the Detection of CBRN” (J. Bonca, S. Kruchinin, eds.), Dordrecht: Springer, 2019, in press (8 pages).
9. Mintser O., Pisotska L., Stetsula N., Stakhiv V., Kutalo L. Assessment of coherent properties of water from natural sources using kirlianphotography of water. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, 2021, 47 (2021) nr 4, s. 158-170.

У наукометричній базі даних Scopus
1. Бриндзя І.В. Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому / І.В. Бриндзя, Н.Г. Кучманич, Г.В. Щемельов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2018. – Вип. 48. С. 62‒70. (База даних Web of Science).
2. T. Kavetskyy, M. Kravtsiv, J. Borc, O. Sausa, A. Kiv, A. L. Stepanov. Long-range effect in ion-implanted polymer material as revealed by nanoindentation technique with an ultra nanohardness tester. In: Nanosciense and Nanotechnology in Security and Protection Against CBRN Threats. (P. Petkov, M.E. Achour, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, 2019, in press (6 pages). Sozopol, Bulgaria, 12 – 20.09.2019. p. 16.
3. T. Kavetskyy, J. Borc, M. Kravtsiv, O. Šauša, A. Kiv, I. Donchev, A.L. Stepanov. Long-range effect in the process of ion implantation of materials // In: “Nanostructured Materials for the Detection of CBRN” (J. Bonca, S. Kruchinin, eds.), Dordrecht: Springer, 2019, in press (8 pages).
4. Kovalchuk I.P., Г.Geoinformation modeling of antropogenic transformation of the basin geosystems (case study of Dnister right tributaries)/ I.P. Kovalchuk, I. Mykytchyn, A.I. Kovalchuk // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. – 2019. – Вип. 51. С. 124‒139.
5. Zoltán Barkaszi, Yaroslav Dovhanych, Nelia Koval, Nadia Stetsula, Igor Zagorodniuk & Volodymyr Pushchak. Diversity and habitat preferences of muroid rodents (Rodentia, Muroidea) in the Ukrainian Eastern Carpathians. Biologia (2021). Volume 76. Issue 9, 2021.
6. Zukow W., Fil V. M., Kovalchuk H. Y., Voloshyn O. R., . Kopko I. Y., Lupak O. M., Ivasivka A. S., Musiyenko O. V., Bilas V. R., Popovych I. L. The role of innate muscular endurance and resistance to hypoxia in reactions to acute stress of immunity in rats. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2022. Vol. 22. Iss. 7, Art 202. Р. 1608–1617.

Для соціо-гуманітарних Copernicus
1. Fil V., Kuz R. Blood Group as a Marker of Cardiovascular Diseases Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 4. «Health and Biosensors», edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Oleh Smutok, Mykhailo Gonchar. Drohobych : Posvit, 2019, рр. 82 – 91.
3. Kovalchuk H., Lupak O. Estimated prevalence of the risk factors of diabetes among students. State of Environment and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019, pp. 81 – 90.
4. Yevstakhiy Shypytyak, Yuriy Voloshansky, Vitaliy Fil, Antoni Stadnicki. Efficiency of malignant epithelial skin tumors treatment methods. PNAP. Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. 34 (2019) NR 3, pp. 98 – 104.
5. Halyna Klepach, Svitlana Voloshanska, Halyna Kovalchuk, Aniela Stopa. Biologically-active characteristics of ethanol and water extracts of pine-needles juniperus communis. PNAP. Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. 34 (2019) NR 3, pp. 104 – 113.
7. Oksana Lupak. Biochemical indices of proxidant-antioxidant processes in calendula officinalis L., grown under the influence of growth biostimulants. PNAP. Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. 34 (2019). N 3, pp. 113 – 119.

Практики

Перший (бакалаврський) рівень

ОПП Екологія

 • Навчальна загально-екологічна практика
 • Навчальна ландшафтно-екологічна практика
 • Виробнича практика

ОПП СО (Географія, біологія та здоров’я людини)

 • Навчальна фізико-географічна практика
 • Навчальна географічна практика
 • Навчальна (пропедевтична) практика
 • Виробнича (педагогічна) практика

Другий (магістерський) рівень

ОПП Екологія

 • Виробнича (педагогічна) практика
 • Виробнича практика з екології

ОПП СО (Географія)

 • Виробнича (педагогічна) практика

ОПП СО (Географія, біологія та здоров’я людини)

 • Виробнича (педагогічна практика)

Договори з базами практики: