Коссак Григорій Михайлович

Коссак Григорій Михайлович – доцент, кандидат педагогічних наук.

e-mail:
kossak1957@dspu.edu.ua
gk_kossak@ukr.net

Освіта:
1972 р. – закінчив 8 клас СШ № 2 м. Дрогобич;
1980 – 1986 рр. – навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка, за спеціальністю “Біолог. Викладач біології і хімії”.
2005 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук;

Трудова діяльність:
1985 – 2006 рр. – вчитель біології ЗОШ № 4 м. Дрогобича;
1999 – 2004 рр. – викладач кафедри біології за сумісництвом;
2004 – 2006 рр. – старший викладач кафедри біології за сумісництвом;
з 2006 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2007 – 2022 рр. – заступник декана біолого-природничого факультету з навчально-виховної роботи;
2014 р. – подяка Міністерства освіти та науки України.
з 2022 р. – доцент, кандидат педагогічних наук.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Коссак Г.М., Гойванович Н. К., Павлишак Я. Я. Самовизначення та самокорекція як кінцевий етап реалізації життєвих планів старшокласників. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 3 (221) березень, 2023 С. 153-156. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus).
 2. Монастирський Т Р., Коссак Г. М. Формування дослідницьких умінь і навиків в учнів при вивченні природничих дисциплін відповідно до вимог нової української школи. “Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ХХІ столітті”. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. С. 13-15.
 3. Н. Гойванович, Г. Коссак, Я. Лесик Методика навчання біології у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 59 с.
 4. Коссак Г. М., Монастирський Т. Р. Впровадження концепції сталого розвитку при підготовці здобувачів освіти у закладах середньої та вищої освіти. Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. заоч. конф.: Екологія, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні аспекти. м. Київ, 16 травня 2023 р. /за заг. ред. Х.С. Мітюшкіної. Київ: МДУ, 2023. 108 с. С. 16-18.
 5. Іван Волошин, Григорій Коссак Формування наскрізного уміння «працювати з іншими» на уроках інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (5 клас). Матеріали X-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів та викладачів факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Актуальні проблеми сучасної науки (Дрогобич, 10-11 травня 2023р.) С. 164-165.
 6. Nadia Luzecka, Grigoriy Kossak Іnteractive teaching methods in biology lessons as a means of activating students’ cognitive activity. Збірник наукових праць студентів факультету здоров’я людини та природничих наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2023. С.103-107.
 7. Качмар В. Я., Коссак Г. М. Застосування елементів stem-освіти на уроках біології як засіб формування критичного мислення учнів. Глухівські читання 2023. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук :Збірник матеріалів ХІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції /За заг. ред. А.С. Полякова. Глухів, 2023. С. 241-242
 8. Монастирський Т. Р., Коссак Г. М. Природоохоронна спрямованість підготовки учнів відповідно концепції нової української школи. Глухівські читання 2023. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук :Збірник матеріалів ХІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції /За заг. ред. А.С. Полякова. Глухів, 2023. С. 104-105
 9. Г. М. Коссак Особливості якісної підготовки студентів до педагогічної діяльності у процесі он-лайн навчання. Природнича наука й освіта: Сучасний стан і перспективи розвитку». Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Харків, 20-22 вересня 2022 С. 152-153.
 10. Svitlana Voloshanska, Inesa Drozd, Grigorii Kossak Analysis of information related to consumption by students of foods with a high vitamin С conte. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 1 (199). 2022 С. 134-139. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus).
 11. Г.М.Коссак, Н.К. Гойванович Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт із “Методики навчання біології та екології у закладах середньої освіти ІІІ ступеня” (для студентів ІІ курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти біолого-природничого факультету). Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2022. 33 с.
 12. Г. М. Коссак Особливості підготовки фахівців за освітньою програмою 014 «Середня освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта»: матеріали всеукраїнського науковопедагогічного підвищення кваліфікації, 31 жовтня – 11 грудня 2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 73-75.
 13. Ulyana Jacykiv, Grigoriy Kossak Scientific and practical activities of students in the educational and research section as a means of forming research skills and skills. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-05/01. P. 5-11 (за кордоном, у країнах ОЕСР, С 168-172.
 14. Коссак Г., Монастирська С. Особливості організації освітнього процесу у закладах середньої та вищої освіти у період пандемії. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 травня 2021 року. С. 184-186.
 15. Г.Коссак М. Шпек І. Дрозд Вплив найближчого оточення учнів на реалізацію подальших життєвих планів та вибір профільного рівня навчання. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 3 (189). 2021 С. 119-123. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus).
 16. Г. Коссак Підготовка вчителів природничих наук, біології, хімії та фізики відповідно до вимог нової української школи. «Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти» Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції Глухів, 29 жовтня 2021. С 197-201.
 17. Г. Коссак Особливості впровадження stem-технологій при вивченні дисциплін природничого циклу у закладах середньої освіти. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 жовтня 26 листопада 2021 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.114-116.
 18. Andriy Rosolovsky, Grigoriy Kossak Formation of ecological thinking through the use of local material in the educational process. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-05/01. P. 5-11 (за кордоном, у країнах ОЕСР, С 136-141.
 19. Kossak H., Drozd I., Sosanska O, Voloshanska S. Аналіз споживання фіточаїв серед студентської молоді. Czestochowa: Publishing House of Polonia University „Educator”, 2020, 200 p. С. 52-60.
 20. ShpekM., Stakhiv V., Kossak Н., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ekological and Morphological Peculiarities of Motherwort (L. villosus), Cultivated in the Conditions of the Precarpathian Redion. Human Health: Realities and Prospects, Monographic series, Volume 4. «Health and Biosensors». С. 121-130
 21. Коссак Г.,Монастирська С., Гвоздецька Г. Методичні рекомендації до виробничої (педагогічної) практики студентів біолого-природничого факультету. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 26 с.
 22. Г.Коссак, М. Шпек, Я. Павлишак, І. Дрозд. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. № 7 (174). Липень 2019. С. 41-45. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus).
 23. PavlyshakYa., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019. 108-116.
 24. Коссак Г. М.,Гойванович Н. К. Методика навчання біології: методичні рекомендації до лабораторних робіт студентів біолого-природничого факультету. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 69 с.