Дрозд Інеса Федорівна

Дрозд Інеса Федорівна, завідувач лабораторій кафедри біології та хімії, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, 

e-mail:

drozd.i@dspu.edu.ua

inessadr@ukr.net

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ №2 м. Дрогобич.

1987–1992 рр. – навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті, спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2002–2005рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на біологічному факультеті, за спеціальністю «Вчитель біології, валеології та екології».

2007–2011 рр. – аспірант заочної форми навчання Інституту олійних культур НААН м. Запоріжжя.

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.01.05 – селекція і насінництво».

Трудова діяльність:

2004–2007 рр. – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2007 р. – завідувач лабораторіями кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2014- 2018 рр. старший викладач кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

з 2019 р. – доцент кафедри біології та хімії.

2021 р. – присвоєно вчене звання «доцент».

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Коссак Г.,  Шпек М., Дрозд І. Вплив найближчого оточення учнів на реалізацію подальших життєвих планів та вибір профільного рівня навчання. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2021. № 3 (189). С. 119-123. (фахове виданнях категорії Б, у наукометричній базі даних Index Copernicus, ERIH PLUS, 0,166 др. арк.; 0,3 авт.ч.)
 2. Hasiak I., Drozd I.Growth of Dactylorhiza fuchsii (Orchidaceae family) on the territory of the south-western part of Skoliv Beskids. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. P. 83-87.  (зарубіжна конференція, 0,2 д.а., 0,5 авт.ч.)
 3. ПурійТ., Дрозд І. Сучасний стан популяцій Hepatica nobilis Міll. В умовах Дрогобиччини. Збірник тез ХVІІ міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів „Молодь і поступ біології” (м. Львів, 19–21 квітня 2021 р.). С. 92-93.  (міжнародна конференція,  0,1 др. арк., 0,5 авт. ч.).
 4. Voloshanska S., Drozd I., Kossak H., Sozanska O. Analysis of Herbal tea  consumption among student youth. Мonitoring of energy drinks consumption among schoolchildren in Drohobych. Czenstochova 2020. P. 61-74. (9 / 0,35 др. арк. / 0,1 др. арк.). 
 5. Дрозд І.Ф. Вплив метеорологічних умов Передкарпаття на морфологічні та біохімічні показники льону олійного. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. 2020.  №29. С. 112-122. (фахове видання категорії Б, 0,5 д.а., 1,0  авт.ч.)
 6. Monastyrska S., Drozd I., Pavlish V. Berry shrubs in forest ecosystems of the Sambir  region // Acta Carpathica  31-32. 2019. S. 25-32. (0,25 др. арк. / 0,33 авт.ч)
 7. Drozd I., Drebot Y. Ecological and agrochemical condition of economic lands soils in Drohobych district // Acta Carpathica  31-32. 2019. S. 89-95. (0,25 др. арк. / 0,5 авт.ч)
 8. Kuz R., Drozd I.Bioecological features of common cowslip  Primula veris L.  in the condicion of Drohobych foothills. Conference Proceedings SMART SOCIETY 2020 (2-3 April 2020). Czestochowa, 2020. P.96-99. (0,1 др. арк. / 0,5 авт.ч)
 9. Дрозд І.Ф., Шпек М.П. Формування маси 1000 насінин льону олійного в умовах Передкарпаття  // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 112. Херсон:  Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 54-61.(0,33 др. арк. / 0,5 авт.ч).
 10. Дрозд І. Ф. Агрохімічна оцінка грунтів господарських угідь Дрогобицького передгір’я. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 111-114 (0,13 др. арк. / 1,0 авт.ч).
 11. Voloshanska S.,Drozd I. Features of chemical composition and biological activity of Origanum vulgare – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P. 220 – 230 (0,5 д.а.)
 12. Шпек М.П., Матис В.М., Дрозд І.Ф.Основи сільського господарства. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  2017 –   98  с. (6,12 д.а.)