Брюховецька Ірина Володимирівна

Брюховецька Ірина Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук

e-mail:
bruhovetska.ir@dspu.edu.ua
irynabruhovecki@gmail.com

Освіта:
1986 р. – закінчила СШ № 4 м. Борислава.
1986 – 1991 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».
1993 – 1996 рр. – навчання в аспірантурі Львівського державного університету ім. Івана Франка.
1999 р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – «Фізична хімія»

Трудова діяльність:
1991 – 1993 рр. – інженер в НВТ ТОВ «Геліос Лтд».
1996 – 1997 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії № 2 ВАТ  Бориславський НДІ «Синтез».
З 1997 р. – до сьогодні – вчитель хімії Бориславського ЗЗСО І–ІІІ ст. № 5.
2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.
2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії та екології.
2008 – 2013 рр. – доцент кафедри хімії.
2013 р. – присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».
з 2013 р. – доцент кафедри біології та хімії.
2015 р. – присвоєно вчене звання «доцент».
2023 р. – присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист».

У авторському доробку понад 150 наукових праць, в тому числі 61 стаття (37 – у фахових виданнях, з яких 24 включені до міжнародних наукометричних баз даних), 63 тез доповідей, 2 розділи колективних монографій, 18 навчально-методичних посібників.

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-6694-4570

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Брюховецька І.В. Сучасна освітня політика в підготовці педагогічних кадрів в Україні. Сучасна освітня політика України в контексті актуальних викликів: підходи до розв’язання : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 11 вересня – 22 жовтня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 13–15.
 2. Сустрєтов А.С., Ігнатьєв В.А., Брюховецька І.В. Використання мобільних додатків для мотивації та підтримки навчання в умовах дистанційного навчання. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 65. Том 2. С. 225–228.
 3. Станіченко О.Ф., Мусоріна М.О., Брюховецька І.В. Передові практики цифрової освіти: впровадження онлайн-курсів, віртуальних лабораторій та інших інтерактивних засобів навчання в закладах освіти. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 64. Том 2. С. 176–180.
 4. Iryna Briukhovetska, Oksana Golikova, Victoria Myroshnychenko. INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS: MODERN Information and innovation technologies in the XXI century : 6th International scientific conference, Academy of Silesia, Katowice, Poland, September 19-20, 2023. Contemporary technologies and society: innovations, artificial intelligence and challenges : Collective Scientific Monograph. Katowice, 2023. P. 22–29. (колективна монографія за результатами роботи 6-ої Міжнародної наукової конференції Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті,19-20 вересня 2023 р., Польща)
 5. Дерека К., Брюховецька І., Беркещук І. Засоби цифрових технологій для забезпечення неперервної неформальної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2023. Випуск 66. Том 1. С. 263–267.
 6. Брюховецька І.В., Височан Л.М., Самойленко І.О. Проектне навчання як засіб підвищення дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти. Педагогічні науки: теорія та практика. 2023. № 2(46). С. 94–99.
 7. Патлайчук О.В., Канарова О.В., Брюховецька І.В. Сучасні освітні практики ЗВО: особливості використання інноваційних технологій навчання. Вісник науки та освіти. 2023. №8(14). С. 724–737.
 8. Брюховецька І.В., Хуан Юйсі, Толстова Н.М. Рефлексія в педагогічній діяльності: особливості, методи, розвиток власної особистості. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 61. Том 2. С. 198–201.
 9. Семеняко Ю.Б., Брюховецька І.В., Бохонько Є.О. Цифровізація у вищій освіті: інституційні підходи до викладання та навчання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2023. № 87. С. 182–186.
 10. Миронова Л.А., Брюховецька І.В., Семеняко Ю.Б. Цифрова компетентність педагога як важлива складова підготовки здобувачів до сучасного цифрового світу. Інноваційна педагогіка. 2023. Випуск 59. С. 233–237.
 11. Брюховецька І.В. Формування готовності здобувачів вищої освіти до проходження педагогічної практики. Сучасні тенденції навчання хімії : тези доповідей ІХ Науково-методичної конференції, Львівський національний університет імені Івана Франка, 7-8 квітня 2023 року. Львів, 2023. С. 41.
 12. Брюховецька Ірина. Практичні роботи та лабораторні досліди у школі. Методичні рекомендації для учнів 7–9 класів закладів загальної середньої освіти. Дрогобич : Посвіт, 2023. 80 с.
 13. Svitlana Voloshanska, Inesa Drozd, Iryna Briukhovetska. Influence of the ground environment on the diagnostic wild plant species diversity. Acta Carpathica. 2022. № 1(37). Р. 74–84.
 14. Брюховецька І.В. Аналіз освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Хімія)». Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня освіта» : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 31 жовтня – 11 грудня 2022 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 28–31.
 15. Donchev, T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, S. Monastyrska, А. Kiv. Computer model of track biosensor // Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; Open Access)
 16. Брюховецька І., Кравчук О. Використання серкіт-тренінгу при вивченні найважливіших класів неорганічних сполук в курсі хімії базової школи. Eurasian scientific discussions : Proceedings of X International scientific and practical conference, October 23-25, 2022. Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2022. P. 193–199.
 17. Брюховецька Ірина, Кропивницька Лілія. Методика навчання хімії : методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт [Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)]. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 140 с.
 18. Брюховецька І.В. Особливості впровадження STEM-освіти на уроках хімії в реаліях українських шкіл. STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 жовтня – 26 листопада 2021 р. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 31–34.
 19. Брюховецька І. В., Прийма А. М. Дослідження гідрохімічних параметрів води окремих об’єктів Стрийського району Львівщини. Topical issues of modern science, society and education: Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, August 8–10, 2021. Kharkiv. Р. 252–258.
 20. Brashchej M., Bryukhovetska Research of hydrochemical parameters of surface waters of the Stryi district of Lviv region Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/01. 58–67.
 21. Zubrytska Kh., Bryukhovetska I. Formation of concept about the nature of chemical bond in the course of chemistry of basic school. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. 116–122.
 22. Прийма А., Брюховецька І.В.,Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району. Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові. 2021. 1(53),2(54). С. 79–80.
 23. Брюховецька І.В.Шляхи та дидактичні завдання формування системи понять про хімічну реакцію в курсі хімії базової та старшої школи. Scientific and pedagogical internship «Introduction of the latest teaching practices and development of the educational process in the field of natural sciences: the experience of EU countries», 14 June – July 26, 2021. Arad, Romania, 2021, P. 9–13.
 24. Брюховецька І., Гвоздецька Г., Старчевський М. Методичні рекомендації для виконання та написання кваліфікаційних (магістерських) робіт з хімії: методичні матеріали [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 64 с.
 25. Bryukhovetska I.,Priyma A. Research of hydrochemical indicators and possibilities of migration of the surface water pollution of the Stryi district of Lviv region Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume «Health and Nanobiotechnology»,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. P. 139–149.