Кафедра біології та хімії

Завідувач кафедри: кандидат біологічних наук, доцент Бриндзя Ірина Володимирівна
Адреса кафедри: м.Дрогобич, вул.Стрийська 3, ауд. 53
Е-mail: biochem.ddpu@gmail.com

Історія кафедри
Кафедра біології створена відповідно до наказу №204 ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 4 вересня 1998 року і є ровесницею біологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Кузьмак Микола Іванович, другим завідувачем кафедри була кандидат біологічних наук, доцент – Світлана Монастирська.
У процесі розвитку факультету кафедра змінювалась як структурно, так і в кадровому відношенні. Саме кафедра біології стала тим пагоном, від якого відбрунькувалися сучасні кафедри біолого-природничого факультету.
На сьогодні на кафедрі працюють 20 викладачів та 6 осіб навчально-допоміжного персоналу. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Ірина Бриндзя. Серед викладачів кафедри – 1 доктор наук, професор, 15 кандидатів наук.
Для забезпечення освітнього процесу на кафедрі обладнані лабораторії ботаніки, зоології, основ сільського господарства, біохімії та фізіології рослин, органічної та неорганічної хімії, генетики та мікробіології.
Навчально-педагогічна діяльність викладачів кафедри невіддільна від наукової роботи. Наукова робота кафедри здійснюється за темою: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття», керівник – Бриндзя І.В., завідувач кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук, доцент.
Результати досліджень представляються викладачами, як на різних наукових форумах (конференціях, семінарах), так і у публікаціях. Щорічно викладачі кафедри публікують 5-10 наукових статей, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus Web of Science.
До наукових досліджень активно залучаються студенти, які мають змогу продемонструвати свої досягнення на міжнародних та Всеукраїнських конференціях („Молодь та поступ біології”, ЛНУ ім. І. Франка), а також на конференціях у країнах зарубіжжя ( „Нові тенденції розвитку рільництва і сільської місцевості”, Жешувський університет ім. св. Ядвіги Крульової, Польща), Міжнародній студентській науково-практичній конференції «SMART SOCIETY-2021» (Ченстохова, Польща). У 2006 році була проведена перша студентська конференція „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”, яка є періодичною що чотири роки, .
Важливе значення у сучасному глобалізованому світі має обмін досвідом та інформацією. Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрами біохімії, мікробіології, зоології ЛНУ ім. І. Франка, природничим факультетом Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок, Передкарпатською дослідною станцією ІЗіТ західного регіону УААН іншими навчальними та науковими установами. Кафедра має тісну співпрацю з міжнародними з Польщі, Бельгії, Латвії, Азербайджанської Республіки.
З метою розширення навчально-методичної і матеріальної бази підготовки майбутніх фахівців з біології, спільного проведення науково-дослідних робіт, пропаганди науково-природничих і медико-біологічних знань у санаторії „Молдова” (Трускавець) створено філіал кафедри, що дає змогу розширити матеріальну базу кафедри, використовувати практичний досвід лікарів санаторію.
Оглядаючись на пройдене хочеться відзначити, що колектив кафедри здійснив чимало хороших справ, однак перспективи майбутнього надзвичайно широкі. Опираючись на молодий, згуртований, енергійний колектив, кафедрі до снаги рости і зміцнюватись, забезпечуючи підготовку висококваліфікованих фахівців.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

Бриндзя І.В. завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук
Монастирська С.С. доцент, кандидат біологічних наук
Лесик Я.В. професор, доктор ветеринарних наук
Волошанська С.Я. доцент, кандидат біологічних наук
Коссак Г.М. доцент, кандидат педагогічних наук
Клепач Г.М. доцент, кандидат біологічних наук
Павлишак Я.Я. доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Гойванович Н.К. доцент, кандидат біологічних наук
Кропивницька Л.М. доцент, кандидат технічних наук
Кречківська Г.В. доцент, кандидат біологічних наук
Брюховецька І.В. доцент, кандидат хімічних наук
Прийма А.М. доцент, кандидат технічних наук
Кавецький Т.С. доцент, кандидат фізико-математичних наук
Волошин С.В. старший викладач, кандидат педагогічних наук.
Дрозд І.Ф. завідувач лабораторій кафедри біології та хімії, доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Наукова робота кафедри
Основні напрями наукової діяльності кафедри біології та хімії:

Тематика НДР кафедри: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття».
Державний реєстраційний номер №0121U111027

Керівник: Монастирська С.С, доцент кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук.
Термін виконання: 2021-2025 рр.
У науковій роботі кафедри беруть участь студенти, аспіранти. Свої здібності до наукової роботи студенти можуть проявити у студентських наукових гуртках.
На кафедрі функціонують 3 наукові студентські гуртки: «Школа ХХІ століття», «Хімік-дослідник», «Моніторинг об’єктів довкілля»
Щорічно на кафедрі проводяться викладацькі і студентські наукові конференції, олімпіади серед учнів шкіл Дрогобицької ОТГ.

Партнери кафедри, міжнародне співробітництво:

Жешувський університет, Польща
Інститут прикладних наук VIVES (Бельгія)
Полонійна академія в Ченстохові, Польща
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща)
Спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем (НОЦ) входить до організаційної структури біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

pol.akad-720x409
polon.akad.-303x360
kaveckij-270x360
Кафедра біології та хімії залучена до виконання наукових проєктів

Проєкт «Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території» за програмою прикордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (2013-2015 рр.).

Проєкт «Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів»

 • ДР №011U100671
 • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
 • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
 • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
 • Клепач Галина Миколаївна, канд.біол.наук, доцент
 • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент

Проєкт «Структурно-морфологічна характеристика кон’югатів нанозимів із полімерами з використанням атомно-силової мікроскопії»

 • Терміни виконання НДР: 2019-2021 рр.
 • Науковий керівник: Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент

Проєкт «Керована модифікація карбонізованої целюлози для підвищення ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому шарі безмедіаторних амперметричних біосенсорів»

 • ДР №0121U109543
 • Терміни виконання НДР: 2021-2022 рр.
 • Науковий керівник: Волошанська Світлана Ярославівна, канд.біол.наук, доцент
 • Виконавці проєкту від кафедри біології та хімії:
 • Кавецький Тарас Степанович, канд.фіз.-мат.наук, доцент
 • Гойванович Наталія Костянтинівна, канд.біол.наук, доцент
risunok8
risunok6
risunok7
risunok5
Протоколи обговорень освітніх програм

Освітня програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітня програма Середня освіта (Хімія)

Освітня програма Середня освіта (Природничі науки)

Практики

Кейс для практиканта

Договори з базами практики

img_20210702_170846_239
risunok2
img_20210702_172916_973
risunok3
risunok1
risunok4
Навчальні курси, що читаються на кафедрі біології та хімії

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Аналітична хімія
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біонеорганічна хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Біотехнологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Генетика з основами селекції
 • Генетика людини
 • Ґрунтознавство
 • Еволюційне вчення
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Інтерактивні та проектні технології навчання хімії
 • Історія біології
 • Методика викладання біології
 • Методика викладання біології в закладах вищої освіти
 • Методика викладання хімії
 • Мікологія
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія промислова
 • Молекулярна біологія
 • Нанохімія
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Основи сільського господарства
 • Основи хімічної технології
 • Прикладна ботаніка
 • Радіобіологія
 • Різноманітність фітобіоти України
 • Санітарна мікробіологія
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Фізіологія рослин
 • Флора та рослинність України
 • Хімія
 • Хімія біметалів
 • Хімія харчових продуктів
 • Цитологія з основами гістології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Аналітична хімія
 • Біоетика та біобезпека
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Вибрані питання неорганічної хімії
 • Генетичні основи репродуктивної біології людини і тварин
 • Демонстраційний експеримент у школі
 • Експериментальні методи дослідження біології
 • Інноваційні методи навчання біології
 • Клініко-лабораторні методи дослідження
 • Методика викладання біології та екології у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методика викладання біології у вищій школі
 • Методика викладання хімії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи біотехнології та генної інженерії
 • Основи організації науково-дослідницької роботи з хімії у закладах
 • Основи філогенії рослин і тварин
 • Регуляція обміну речовин
 • Сучасні методи хімічного аналізу
 • Теоретичні проблеми сучасної біології
Наші випускники

 

Пуців Михайло Васильович, старший вчитель НВК “СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця.
Навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка на біологічному факультеті з 2001 по 2005 рр.. Високопрофесійний викладацький склад підготував мене до майбутньої педагогічної діяльності на найвищому рівні. Майбутні вчителі біології, екології, хімії з упевненістю обирайте даний факультет, де ви отримаєте якісний і дуже високий рівень знань та практичних умінь свого фаху, а також веселе, активне студентське життя.
Байструк-Глодан Леся Зіновіївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник. Завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Є співавтором п’яти сортів багаторічних трав, автором понад 80 наукових публікацій у фахових виданням та понад 35 тез конференцій.
Завдяки співпраці із зарубіжними інституціями Ви зможете навчатися у вищих навчальних закладах Європи за програмою Erasmus+ та подвійним навчанням, збагачувати свої знання, набувати уміння, проводити та представляти результати власних досліджень під час конференцій та круглих столів. А також цікаво проводити дозвілля, брати участь у КВК, Дебюті, тематичних вечорах, поїздках в гори.
Гойванович Наталя Костянтинівна. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.
Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за внесок в розвиток регіону. Нагороджена подякою МОН за високі показники у науково-дослідній роботі. Автор понад 150 публікацій.Навчаючись в ДДПУ я здобула навички дослідницької діяльності, що дозволило мені продовжити навчання в аспірантурі і здобути науковий ступінь. Навчання в ДДПУ – це можливість здобути гарну професію, втілити власні мрії та побачити світ за програмами обмінів і подвійного навчання!
Біла Мар’яна Іванівна. Викладач природничих наук Дрогобицького фахового музичного коледжу імені В.Барвінського.
Вивчення природничих дисциплін на факультеті ДДПУ імені Івана Франка дало мені широкий спектр можливостей для реалізації своїх цілей. Завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному колективу я отримала великий багаж знань та навички їх застосування у педагогічній діяльності, мала можливість представляти результати своїх наукових робіт не тільки на Всеукраїнських, а й Міжнародних конференціях та отримала безцінний життєвий досвід. Адже наш університет займає чільне місце серед педагогічних закладів освіти з наукової роботи.
Лупак Оксана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук доцент кафедри медико – біологічних дисциплін, географії та екології Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.
Надзвичайно важливим кроком у житті людини є вибір професії, при цьому не менш важливим – вибір закладу вищої освіти, в якому здобуватимуть фах. Професія вчителя є особливою, адже вчитель готує майбутнє покоління, формує особистість дитини і часто стає прикладом для наслідування. Студенти, які навчаються на факультеті мають змогу отримати якісну освіту, брати участь у Міжнародних програмах та проєктах, мета яких – формування високої професійної компетентності майбутнього фахівця. А професорсько-викладацький склад сприяє розвитку творчих та дослідницьких здібностей здобувачів освіти.
Тупичак Віра Любомирівна, заступник директора школи з виховної роботи, учитель біології та курсу “Пізнаємо природу” Попелівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Бориславської міської ради.
ДДПУ імені Івана Франка – це один з найпотужніших в Україні, добре знаний за її межами науковою школою та випускниками ЗВО. Обирати серцем – між біологічним і медичним я обрала біологічний, і якщо б довелося обирати ще раз, то не змінила б нічого. Найбільш яскравим спогадом для мене є професорсько-викладацький склад. Це плеяда науковців тієї класичної інтелігенції, спілкування з якими – змінює тебе, немов губка вбираєш усе те, що могли дати ці люди. Вступайте на факультет здоров’я та природничих наук ДДПУ ім. Івана Франка, вивчайте біологію та хімію, буде нелегко, але дуже круто і ви точно зможете зреалізувати себе, як педагог, як науковець!
Чень Ірина Богданівна. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
Навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка на біологічному факультеті, який з відзнакою закінчила у 2002 році.
На факультеті здійснюється індивідуальний підхід до кожного студента, панує атмосфера толерантності, взаєморозуміння та доброзичливості. Професорсько-викладацький склад володіє колосальним багажем знань і мудрості, людяності і доброти, а студенти отримують хороші теоретичні знання та практичні навики для професійної діяльності.
Медвідь Василь Михайлович, вчитель гімназії № 17 м. Дрогобич. Нагороджений Грамотою сектору освіти Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області
Хто планує отримати спеціальність вчителя біології, основ здоров’я та хімії вступайте на даний факультет. Тут хороший викладацький склад, який допоможе вам отримати знання. Активно вирує студентське життя: КВК, мандрівки, спортивні змагання, дискотеки. Навчання проходить цікаво, є виїзна практика у природні екосистеми. Панує атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння. Навчаючись, ви сформуєтесь як хороший сучасний педагог, отримаєте незабутній досвід та масу яскравих спогадів та емоцій.
Притула-Сокирко Оксана Богданівна. Вчитель біології, хімії та основ здоров’я Жовтанецької гімназії Жовтанецької сільської ради Львівського району Львівської області.
З першого дня навчання в університеті відчувалася підтримка студентського і викладацького колективу. Кожного дня ми відвідували лекційні та практичні заняття, де не тільки оволодівали новими знаннями, а й розвивали практичні вміння та навички. Я задоволена компетентністю та професіоналізмом викладачів і високим рівнем навчання. Хочу щиро подякувати всім викладачам, які підтримували мене на цьому шляху. 
Юлія Кобиренко, я колишня студентка біологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету (2006-2012) і мої любі викладачі пам’ятають мене ще як Юлію Молчанову. Саме в цьому університеті я зрозуміла, що не помилилась, що обрала свій фах, а завдяки професійним і надзвичайно віданним викладачам я вирішила, що теж буду педагогом.
Велика праця, постійне вдосконалення своїх навиків і знань допомогло мені здобути кар’єру, про яку, колись за партою на лекції, я могла лише мріяти. Після закінчення університету, я вступила в аспірантуру і за 3 роки навчання, я успішно, у 25 років, захистила дисертацію і стала кандидатом наук. Я працювала старшим науковим співробітником в Інституті сільського господарства Карпатського регіону, де моїм об’єктом досліджень були кормові бобові і старшим викладачем кафедри екології і біології Львівського національного університету природокористування. 
Війна внесла корективи в моє життя теж. Заради безпеки дітей, я виїхала в Польщу, де працювала в Інституті генетики рослин. Далі мене запросили на контракт в Іспанію в Інститут аграрних наук (CSIC). Тут я веду проект про селекцію і стійкість до хвороб сої і гороху.  Нещодавно я пройшла еквіваленцію своїх дипломів і свого звання і є доктором наук в Європі.
Зараз крім наукової діяльності, маю нагоду також бути волонтером для своєї держави. Я поки перша і єдина українка-науковець тут. Роки навчання в університеті  були чудові, незабутні. Викладачі давали, нам юним студентам, море знань і навиків, ми збагачувались і дорослішали. В університеті я зустріла багато чудових друзів, з якими підтримую зв’язок досі. А найголовніше в університеті я зустріла кохання-свого чоловіка. 
Тому вам, дорогі студенти, бажаю брати максимум знань, які вам дарують викладачі. Я безмежно вдячна усім і кожному з моїх любих викладачів.  Саме вони були тим трампліном, з якого я зробила свій перший стрибок у кар’єрі.