Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри Слімаковський Олег Васильович

Поштова адреса: 82100 вул. І. Франка 24, м. Дрогобич, Львівської обл.

Контактні телефони: 2-06-81, 41-50-52 е-mail: kaf-fv@ukr.net

Рік заснування кафедри ‑ 1948, попередні завідувачі кафедри: М.М.Обушко, М.Х.Рисленко, Б.Є.Подскоцький, Р.П.Шклярук, В.Б.Мазур, Р.П.Шологон, М.В.Молнар.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 5,95 ставки, 8 викладачів, з них – 1 канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент, 1 канд.пед.наук, доцент, 1 канд.пс.наук, 4 ст.викладачів, 1 – викладач.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Слімаковський Олег Васильович зав. кафедри, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент
2 Матієшин Іван Васильович к. пс. н., доцент
3 Федорищак Роман Любомирович к.п.н., доцент
4 Максим’як Ярослава Орестівна ст. викладач
5 Малетич Надія Богданівна ст. викладач
6 Жукова Ірина Миколаївна ст. викладач
7 Кушнір Роман Григорович ст. викладач
8 Борисевич Леся Василівна викладач

 

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри:

Монографія:

 1. Приступа Є. Українські народні ігри [Текст]: монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л.: ЛДУФК, 2013. – 432 с.

Посібники:

 1. Грибок Н.М., О.В. Слімаковський, Р.І.Дудник. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Грибок Н.М., О.В. Слімаковський, Р.І.Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с.
 2. Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. Роль фізичного виховання у сім’ї: методичні матеріали до проведення самостійної роботи / Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І.– Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 62 с.
 3. Окопний А., Мартиненко В. Види підготовки в групах спортивного удосконалення з настільного тенісу – Львів: ЛДУФК, 2016. – 32 с.
 4. Герасименко С. „Фізичне виховання студентів із захворюванням серцево-судинної системи”: методичний посібник [для студентів які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи] / Герасименко С., Жукова І., Ярема В. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 – 48 с.
 5. Олена Федак Застосування рухливих ігор та забав на заняттях фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи: методичний посібник / Олена Федак, Ярослава Максим’як. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 – 38 с.
 6. Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І Застосування нетрадиційних засобів і методів оздоровчої гімнастики в процесі самостійних занять у ВНЗ: навч. посібн.[для студентів усіх спеціальностей] / Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017 – 66 с.
 7. Грибок Н.М., Володимир Ярема. Оздоровчі технології для студентів спеціальної медичної групи. Оздоровча система Кацудзо Ніші: навчально-методичний посібник / – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 32 с.
 8. Методичні матеріали для організації освітнього процесу з фізичного виховання / О.В. Слімаковський та ін.: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018 – 46 с.
 9. Максим’як Я.О., Федак О.Г. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп (фітнес-технології): Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019 – 48 с.

Наукові статті:

 1. Матієшин І.В. Спортивний перфекціонізм: взаємозв’язок стратегій копінг-поведінки та невротичних розладів особистості / І.В. Матієшин // Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Психологічні перспективи. Випуск 25. – 2015. – С.164 – 175. (0,5 др. арк.)
 2. Матієшин І.В. Невротичні деформації у спортивній діяльності / І.В. Матієшин // Психологія професійної безпеки особистості: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 20-21 берез. 2015 р.) / уклад. Ж.П. Вірна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 104 – 106.
 3. Грибок Н.М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н.М. Грибок, Слімаковський О.В., Хомич О.О. // Найновите научни постижения – 2015 : Материали за 11-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 март). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015, Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – С. 66 – 69.
 4. Грибок Н.М. “Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О.В. Слімаковський, О.О. Волошин, Н.Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 63 – 65.
 5. Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О. В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228.
 6. Грибок Н.М. Критерії фізичної підготовленості студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, Лук’янюк О.В., Іващенко П.М., Туваков А.М. // Science and civilization – 2015 : Materials of the XI International scientific and practical conference (Sheffield, 30 january – 07 february 2015). – Sheffield. : Science and education LTD. 2015. Vol. 19. Music and life. Physical culture and sport. – Р. 58 – 64.
 7. Грибок Н.М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н.М. Грибок, Слімаковський О.В., Хомич О.О. // Найновите научни постижения – 2015 : Материали за 11-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 март). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015, Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – С. 66 – 69.
 8. Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О. В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228.
 9. Грибок Н. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Грибок Н., Проць Р., Ярема В., Проць Л. // актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – Вип. 14. С.239-246.
 10. Мартиненко В.Ф. Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні / Мартиненко В.Ф., Максим’як Я.О., Федак О.Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №1 5. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 160-163.
 11. Михаць Л.В. Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини / Михаць Л.В., Жукова І.М., Борисевич Л.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 173-176.
 12. Пецкович Д.Д. Туристсько-краєзнавча практика – фактор розвитку творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичної культури / Д.Д. Пецкович, Р.Г. Кушнір, О.С. Сотрихіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 202 – 206.
 13. Слімаковський О.В. Засоби української народної фізичної культури та їх оздоровчий вплив на фізичний розвиток студентської молоді // Слімаковський О.В., Грибок Н.М., Хомич О.О., Волошин О.О.// Материали за 12-а международна научна практична конференция, „Новината за напреднали наука”, – 2016. Том 11. Лекарство. Биологии. Физическа култура и спорт. София. „Бял ГРАД-БГ” ООД – С.50-53.
 14. Сотрихіна О.С. Значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя / Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В.// Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф.Прокопенка. – Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. – С.596-600.
 15. Романчук О.П. Педагогічні аспекти відбору для занять бігом на довгі дистанції / О.П. Романчук, В.Ю. Степаненко, Н.М. Грибок / Materialy XII mezinarodny vedecko – prackticka conference “Zpravy vedecke ideje – 2016”. Dil 6. Filologie. Psychologie a sociologie. Telesne kultury a sport. Philosophy.: Praha. – Publishing House “Education and Science”. – S. 66 – 70.
 16. Михаць Л.В. „Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією” / Михаць Л., Шатинська О., Жукова І. // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск 16. – С. 353-358.
 17. Чепелюк А.В. Особливості диференційного підходу в навчально-виховному процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / Чепелюк А.В., Федак О., Максим’як Я. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / Вип. 3– Бердянськ: БПУ, 2016. – С.176-181.
 18. Хомич О. „Засоби української народної фізичної культури та їх педагогічна характеристика” / Хомич О., Слімаковський О.В., Малетич Н.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 354 – 358.
 19. Хомич О. Українські народні ігри, забави, розваги та стан їх застосування у фізичному вихованні студентської молоді / Хомич О., Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О. // Pridneprovsky research journal №2 (165) 2017. – С.57-63. (0,4 др. арк.).
 20. Сотрихіна О.С. Мотивація дітей до занять ушу на етапі початкової підготовки / Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В.// Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред.колегія: С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т.2. – С.257-262 .
 21. І. Матієшин Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури / І.Матієшин // Молодь і ринок: Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2017 – № 4 (147) – С. 36 – 42.
 22. Пасічник В.М. „Структура захворюваності дітей дошкільного віку (на прикладі Львова та Львівської області)” / Пасічник В.М., Пітин В.П., Волошин О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 245 – 249.
 23. А. Чепелюк Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури” / А.Чепелюк, Р.Кушнір, І.Жукова // Traektoria nauki international electronic journal. Vol. 3, № 2, 2017 – С. 1.1-1.7.
 24. Самойлик С.В. „Формування культури здоров’я майбутніх вчителів фізичної культури” / Самойлик С.В., Максим’як В.М., Дудник Р.І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”. Зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 292 – 295.
 25. Кондрацька Г. Технологія навчання фізичних вправ в новій українській школі / Кондрацька Г., Редчиць В., Жукова І. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: „Педагогіка. Соціальна робота”: зб.наук. пр. / Ред.кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2018. – Випуск l (42), Частина І, Частина ІІ. С. 308-314.
 26. І. Мусієнко О.В. Визначення ефективності занять вправами хатха-йоги (сарвагасана, карнапідасана) засобами акупунктурної діагностики в системі фізичного студенток/ Мусієнко О.В., Матієшин І.В., Попович С.І. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: „Педагогіка. Соціальна робота”: зб. наук. пр. / Режд. кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2018. – Випуск 1 (42), Частина І, Частина ІІ.– С. 337 – 344.
 27. Мусієнко О.В. Конституційні особливості тілобудови студенток під впливом оздоровчих тренувань / Мусієнко О.В., Максим’як Я.О., Федак О.Г., // Научный журнал по проблемам физического воспитания, спорта, реабилитации и рекреации. Здоровье, спорт, реабилитация, №4, ‑ Харків, 2017. – С.54-58.

28 Чеховська Л. Гірськолижний курорт „Буковель” як об’єкт рекреаційно-оздоровчої діяльності / Чеховська Л., Слімаковський О.В. // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення: матеріали ЧІ Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 травня 2018 року, м.Львів). – Львів: ЛДУФК, 2018. – С.298-305.

 1. Слімаковський О.В. „Педагогічна характеристика засобів української народної фізичної культури” / Слімаковський О.В., Хомич О., Малетич Н.Б., Волошин О.О. // Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23-24 березня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С.19-25.
 2. Мусієнко О. В., Максим’як Я. О., Федак О. Г. Визначення активності меридіанів тіла під час виконання статичної вправи йоги засобами акупунктурної діагностики / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. ‑ С. 242-248.
 3. Кондрацька Г. Д., Федорищак Р. Л., Жукова І. М. Інтегрований підхід до фізичної культури у початковій школі / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 176-181.
 4. Ткачук В.П., Постернак С.В., Кізло В.І. Етапи процесу навчання техніки катання на роликових ковзанах / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 308-314.
 5. Курчаба Т.М., Кізло Н.Б., Дуткевич Т.М. Соціальні мотиви обрання спеціальності готельно-ресторанна справа (на прикладі ЛДУФК) / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 184-188.
 6. Семенів Б.С., Якимишин І.Д., Ковбан О.Л., Матієшин І.В. Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветиринарної медицини / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 165-170.
 7. Ярмощук О. О, Юдкіна Х. В., Волошин О. О. Діагностика рівня розвитку вольових якостей студентів які спеціалізуються у спортивній ходьбі / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019 – Випуск 5 К (113)19. С. 339-343.
 8. Борисевич Л.В., Жукова І.М. Вплив фізичних вправ на розвиток фізичних якостей студентів у контексті здорового способу життя / Колективна наукова монографія „Культура здоров’я сучасної людини”/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди, 2019.
 9. Слімаковський О., Малетич Н. Народна фізична культура як ефективний засіб формування культури здоров’я студентської молоді / Колективна наукова монографія „Культура здоров’я сучасної людини”/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.Сковороди – Харків, 2019.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до закону України: наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування.

Тематика НДР кафедри: „Інноваційні підходи в системі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи”.

Термін виконання: 2017-2021 р.р.

Науковий керівник: канд. наук з ф. в. та спорту, доцент Слімаковський О. В.

Кафедра забезпечує викладання фізичного виховання на усіх спеціальностях Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.