Кухар (Зорик) Мар’яна Михайлівна

викладач

Зорик Мар′яна Михайлівна, викладач
Вищу освіту здобула у Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка (2007-2012 рр.) за спеціальністю “Фізична реабілітація” та здобула кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації, вчителя фізичної культури.
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2012 року.
Сфера наукових зацікавлень: сучасні аспекти застосування засобів комплексної фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення.
Автор понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі у фахових виданнях України.
Наукові праці:

  • Зорик М.М. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань / Зорик М.М., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – С.509-514. (0,5 др.арк.)
  • Зорик М.М. Застосування лікувальної фізичної культури в комплексній реабілітації хворих на жовчнокам’яну хворобу / Зорик М.М., Ніконець А.В. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. Журн.] – Харків: ХДАФК, 2014. – №2(40). – С.80-84. (0,5 др.арк.)
  • Зорик М.М. Вигідні вихідні положення при виконанні фізичних вправ для кращого відтоку жовчі в осіб із жовчнокам’яною хворобою / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ – ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 року) – Дрогобич: Просвіт, 2015.- С. 322–323.
  • Зорик М.М. Лікувальний масаж при захворюваннях печінки та жовчного міхура . / Зорик М.М., Ружило С.В. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С.219-221. (0,5 др.арк.)
  • Зорик М.М. Застосування лікувального масажу в реабілітації хворих з патологією гепатобілярної системи. / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ – ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 березня 2016 року / [редактори – упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Просвіт, 2016. – С. 375 – 376 с.
  • Зорик М.М. Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію сформованості культури здоров’я особистості / Зорик М.М., Н.М. Грибок, Н.Р. Закаляк. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 295 – 301.
  • Зорик М.М. Фізична реабілітація. Методичний посібник до проведення практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, напряму підготовки 6.010201 Фізичне вихованки, галузі знань 0102 Фізичне вихованя, спорт та здоров’я людини ] / Мар’яна Михайлівна Зорик . — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка — 2016.- 88 с.
  • Зорик М.М. Аналіз результатів сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, Ю.Л. Рогаля, М.М. Зорик // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 99 – 104.
  • Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію : методичні матеріали до практичних занять [для студентів галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, спеціальності 227 “Фізична реабілітація ”] / Н.М. Грибок, М.М. Зорик – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2017. – 38 с.
  • Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 227 “Фізична реабілітація”, галузі знань 22 “Охорона здоров’я ”] / Н.М. Грибок, М.Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – 2018. – 107 с.