Закаляк Наталія Романівна

кандидат медичних наук, доцент

 

Закаляк Наталія Романівна, доц., к. мед. н.
Вищу освіту здобула у Львівському ордена Дружби народів державному медичному інституті (1988-1994 рр.) за спеціальністю “Санітарія, гігієна, епідеміологія”.
У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на тему „Гігієнічна і токсикологічна характеристика гриба penicillium vitale як промислового штаму у виробництві мікроциду та глюкозооксидази” за спеціальністю 14.02.01 – “Гігієна”.
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2013 року. У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Сфера наукових зацікавлень: “Сучасні аспекти поєднаного застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта”.
Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Закаляк Н.Р., Лотоцька Л.Б., Лотоцька-Дудик У.Б. Сучасні тенденції стану здоров’я студентів та формування засад здорового способу життя в умовах модернізації навчально-виховного процесу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 7 (33) – Том 1 (А-М). – С. 284 – 290.
 • Закаляк Н.Р. Аспекти оздоровчого впливу фізичної культури на студентів із остеохондрозом хребта // Слобожанський науково-спортивний вісник: Науково-теоретичний журнал. – Харків: ХДАФК, 2014. – № 1 (39). – С. 43 – 47.
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій (частина II) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 “Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини”]. – Навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 82с.
 • Закаляк Н.Р. Оцінка рівня здоров’я студентів педагогічного університету // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3 К 1 (56) 15. – С. 161 – 164.
  Закаляк Н.Р., Лотоцька Л.Б., Лотоцька У.Б. Здоров’язберігаюче середовище як умова забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя студентів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5К (61) 15. – С. 154 – 157.
 • Закаляк Н.Р. Інноваційні технології застосування засобів фізичної реабілітації в зміцненні здоров’я при остеохондрозі хребта // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія: Науково-практичний журнал. – Одеса: Вид-во “ПОЛІГРАФ”, 2015. – № 1 (81). – С. 54 – 58.
 • Закаляк Н.Р. Застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта в умовах навчального процесу // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – № 1 (29). – С. 79 – 82.
 • Закаляк Н.Р. Проблеми соматичного здоров’я студентської молоді та пошук шляхів їх вирішення // Педагогіка здоров’я: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечнікова / За заг. ред. Акад. І.Ф.Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2015. – С. 250 – 254.
 • Закаляк Н.Р. Засоби фізичної реабілітації у відновленні здоров’я студентів з проявами остеохондрозу хребта // Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 191 – 194.
 • Закаляк Н.Р. Аналіз стану здоров’я студентів педагогічного ВНЗ і пошук шляхів їх реабілітації // Педагогічні технології формування культури здоров’я особистості: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (3 квітня 2015 року, м. Чернігів) / Редкол.: М. О. Носко та ін.. – Чернігів: Чернігівський національний пед. університет, 2015. – С.29 – 31.
 • Закаляк Н.Р., Мір-Бабаєва Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій (частина I) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 “Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини”]. – Навчальний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 120с.
 • Закаляк Н.Р. Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта // Довкілля та здоров’я: науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров’я та екологічної безпеки, 2015. – № 4 (75). – С. 70 – 73.
 • Грибок Н., Закаляк Н., Зорик М. Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію сформоності культури здоров’я особистості // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 295 – 301.
 • Закаляк Н.Р. Оздоровчий вплив фізичної культури на студентів з остеохондрозом хребта // Wshodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, Polska, 2016. – 1 (5). – С. 18 – 22.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: методичні матеріали до практичних занять (частина І) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін, Ю. Л. Рогаля. – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) [для підготовки фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини напряму підготовки – 6.010203 Здоров’я людини] / Закаляк Н.Р., О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 52 с.
 • Кузан М.М., Магльований А.В., Закаляк Н.Р. Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86) 17. – С. 166 – 172.
 • Грибок Н.М., Чопик Р.В., Закаляк Н.Р. Моніторинг сформованості культури здоров’я студентів педагогічного університету // Human healt: realities and prospects. Monographic series. Volume 2, “Health and Environment ”, by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – С. 348 – 359.
 • Закаляк Н.Р. Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 150с.
 • Закаляк Н. Р. Оздоровлення дітей шляхом підвищення рівня фізичної підготовленості засобами лікувальної фізичної культури // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: І.І.Стасюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.
 • Мусієнко О.М., Чопик Р.В., Закаляк Н.Р. Застосування плавання у адаптивному фізичному вихованні дітей з розладами спектру аутизму // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – Випуск 5 К (113) 19. – 2019. – С. 233 – 242.
 • Герасименко О.С., Закаляк Н.Р. Вплив фізичної реабілітації на якість життя осіб з наслідками ампутації нижньої кінцівки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 (113) 19. – С. 26 – 30.
 • Закаляк Н.Р. Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
 • Закаляк Н., Гутей А. Дослідження ефективності ерготерапії в процесі відновлення функцій кисті у постінсультних хворих / Н. Закаляк, А. Гутей // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. – С. 238 – 242.
 • Закаляк Н., Луців І. Обгрунтування проведення фізичної реабілітації для відновлення функцій коліна при нестабільності колінного суглоба / Н. Закаляк, І. Луців // Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. – С. 242 – 247.
 • Закаляк Н.Р., Данилів Н.Р. Лікувальна гімнастика при больових синдромах в ділянці спини // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали II регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 97 – 103.
 • Закаляк Н.Р., Стеценко Г.С. Зміст і сфери професійної діяльності ерготерапевтів у сучасному суспільстві // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали V Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитін; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 173 – 175.
 • Керівництво студентською науковою роботою з публікацією статті в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції із міжнародною участю:
  Явір І. Аналіз ефективності використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я в практичному досвіді // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «ІННОВАЦІЇ В МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ». – Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. – С. 215-216.