Соколов Костянтин Миколайович

доцент, кандидат медичних наук, доцент

Народився 22 липня 1962 році в м. Чорнобиль Київської області.
У 1986 році закінчив з відзнакою Гродненський державний медичний інститут за фахом лікувальна справа. У 1987 році пройшов інтернатуру в центральній районній клінічній лікарні м. Гродно, Білорусь. З 1987 по 1989 р.р. працював лікарем-фізіотерапевтом відділення апаратної фізіоте-рапії бальнеозокеритолікарні №1 м. Трускавець, Львівської області. З 1989 по 1992 р. був аспірантом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Гродненського державного медичного інституту (ГДМІ). З 1992 року пра-цював асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ГДМІ.
20 грудня 1994 року захистив кандидатську дисертацію у Білорусь-ким науково-дослідницьким інституті кардіології, Раді по захисту дисерта-цій Д 077.02.01, по темі «Деякі аспекти вуглеводного обміну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи крові в умовах патогенетичної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, що протікає в поєднанні з гі-пертонічною хворобою», спеціальність: 14.00.06. – кардіологія. У 2001 році був обраний доцентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Гродненського державного медичного університету. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента за фахом «Клінічна медицина».
К.М. Соколов є співавтором багатьох навчальних та типових про-грам з пропедевтики внутрішніх хвороб, загального догляду за пацієнта-ми терапевтичного профілю, внутрішніх хвороб і сестринської справи в терапії. У співавторстві зі співробітниками кафедри його творчий доробок складає 39 навчальних та навчально-методичних посібників, 6 з яких з грифом Міністерства освіти Республіки Білорусь та Учбово-методичного об’єднання (УМО) РБ. Підручник з пропедевтики внутрішніх хвороб з грифом Міністерства освіти РБ в співавторстві з проф. Лис М.А., доц. Со-лоненко Ю.Т. неодноразово видавався у видавництві Гревцова (м. Мінськ) і є одним з базових підручників з дисципліни в медвузах Республіки Біло-русь, а також є базовим підручником для фельдшерського відділення ме-дичних коледжів республіки.
За час роботи в закладі освіти «Гродненський державний медичний університет» опубліковано 150 наукових та учбово-методичних праць, в тому числі 49 статей у збірниках та журналах, у співавторстві отримано 4 патенти РБ на винахід.

Наукові та навчально-методичні праці:

  • Пропедевтика внутренних болезней: учебник для вузов. – 4-е издание, допол-ненное и переработанное. / М.А. Лис, Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколов. – Минск: Издатель-ство Гревцова, 2013. – 496с.: ил.
  • Внутренние болезни : в 2 ч. : учебное пособие для студентов учреждений выс-шего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 06 “Сестринское дело” : реко-мендовано УМО по мед. образованию Республики Беларусь. / К.Н. Соколов, Ю.Т. Соло-ненко, М.А. Лис. – Гродно : ГрГМУ, 2015 – Ч. 1. – 411 с., Ч. 2. – 427 с.
  • Основы ухода за терапевтическими пациентами : пособие для студ. учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 “Лечебное дело”, 1-79 01 05 “Медико-психологическое дело” : рекомендовано УМО по мед., фармацевт. образова-нию Респ. Беларусь. / Соколов К.Н., Е.М. Сурмач, М.А. Добродей, О.В. Отливанова, Т.Н. Соколова, Ю.Т. Солоненко. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 277 с.
  • К.Н. Соколов, Е.М. Сурмач, И.А. Синкевич. Новые аспекты диагностики и ле-чения хронической сердечной недостаточности согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2016 года. // Медицинские новости. – 2017. – № 4. – С.42-46.
  • Сложный случай диагностики инфекционного эндокардита / К.Н. Соколов, И.И. Ильина, С.С. Сильванович, Т.Н. Якубчик // Семейный доктор.- 2017. – № 2. – С.52-55.
    Случай флеботромбоза, осложнившегося тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии, у мужчины 72 лет с подагрой. Ильина И.И., Добродей М.А., Якубчик Т.Н., Сильванович С.С., Филина Н.А Семейный доктор. – 2018. – №2. – С. 50-52
  • Соколов К.Н. , Солоненко Ю.Т. Пропедевтика внутренних болезней: пособие для студ., обучающихся по специальности 1-79 01 01 “Лечебное дело”, 1-79 01 04 “Меди-ко-диагностическое дело”, 1-79 01 05 “Медико-психологическое дело” : рекомендовано УМО по мед., фармацевт. образованию Респ. Беларусь. – Минск : Новое знание, 2020. – 592 с.
  • Соколов К.Н., Сурмач Е.М. Медицинский уход и сестринская манипуляционная техника : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спе-циальности 1-79 01 01 “Лечебное дело”. – Гродно: ГрГМУ, 2022. – 536 с.