Мухін Володимир Миколайович

професор, кандидат медичних наук

 

Мухін Володимир Миколайович, проф., к. мед. н., проф.
Вищу освіту здобув у Львівському державному медичному інституті (1959 р.) за спеціальністю «Лікар» та у Львівському державному інституті фізичної культури (1960 р.) за спеціальністю «Викладач фізичного виховання».
У 1965 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему „Лікувальна фізкультура після внутрішньо-черевних операцій” за спеціальністю 24.00.03 «Фізична реабілітація».
У 1987 році присвоєно вчене звання професора кафедри лікувальної фізичної культури і лікарського контролю.
Сфера наукових зацікавлень: застосування кінезитерапії та фізичних чинників у процесі відновлення після ендопротезування суглобів нижніх кінцівок.
Автор понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України, у наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах даних (в т.ч. SCOPUS), монографії, патенту на винахід.

Наукові праці:

 • Мухін В.М., Язловецький В.С., Турчак А.Л. Коригувальна гімнастика Навчальний посібник Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2010. – 338 с. посібники з грифом МОНМС
 • Мухін В.М. Фізична реабілітація підручник 3-тє вид., перероьл. Та доповн. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 488 с.: іл.. Затверджено Міністерством освіти і науки України.
 • Мухін В., Воронін Д., Звіряка О., Кізло Н.Б. Фізична реабілітація після ендовазальної лазерної коагуляції варикозних вен/ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15.»Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/Фізична культура і спорт/»36.наукових праць/За ред. Г.М. Арзютова.-К.:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011.- Випуск 13.- С.95-98. (0,16 др.арк.)
 • Мухін В.М., Язловецький В.С. Турчак А.Л. Коригувальна гімнастика. Навчальний посібник. Коригувальна гімнастика. Навчальний посібник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2010. – 338 с.
 • Muchin W. Fizjoterapia. Czesc І: Podstawy fizjoterapii / Wladimir Muchin. – Dabrowa Gornicza, 2011. – 118 s. (7,38 др.арк.)
 • Muchin W. Rehabilitacja fizyczna. Czesc 2: Rehabilitacja ruchowa w chorobach leczonych chirurgicznie / Wladimir Muchin. – Dabrowa Gornicza, 2012. – 227 s.
 • Мухін В.М. Патофізіологічні основи фізичної реабілітації хворих з травмами спинного мозгу / Мухін В., Макарова Е. Кізло Н.// Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 1. – Вип. 7(33). – С. 489 – 497.
 • Мухін В.М. Корекція психоемоційного стану спортсменів − ігровиків з наслідками травм нижніх кінцівок / О. Д. Железний, Г. Б. Засік, В. М. Мухін, О. М. Гринчук// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. − 2014. − № 12. − С. 35−38.
 • Мухін В. Фізична та функціональна реабілітація інвалідів-спинальників засобами стрільби з лука у віддаленому посттравматичному періоді [Електронний ресурс] / Володимир Мухін, Галина Магльована, Любомир Стрельбицький // Спортивна наука України. – 2014. – № 2 (60). – С. 27–31. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua
 • Мухін В.Н. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную велоэргометрическую нагрузку лиц с ампутацией нижних конечностей / А. С. Герасименко, В. Н. Мухин // Инновация в науке : сб. науч. ст. по материалам XXX Междунар. конф. – Новосибирск, 2014. – № 2, ч. 11. – С. 82–90.
 • Мухін В. Біоміхічні показники окремих біоелементів у фізичній реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями / Романна Руденко, Володимир Трач, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 171–176.
 • Мухін В. До питання дисплазії сполучної тканини у дітей: засоби фізичної реабілітації / Роксолана Тимочко-Волошин, Володимир Мухін // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 1(15). – С. 46–53. (0,5 др.арк.)
 • Мухін В. Корекція психоемоційного стану спортсменів – ігровиків з наслідками травм нижніх кінцівок / О. Д. Желєзний, Г. Б. Засік, В. М. Мухін, О. М. Гринчук // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . – 2014. – № 12. – С. 35-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2014_12_9.pdf
 • Мухін В. Використання засобів механотерапії у відновленні спортсменів – баскетболістів після травм нижніх кінцівок / О. Д. Желєзний, Г. Б. Засік, В. М. Мухін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту . – 2013. – № 5. – С. 23-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PPMB_2013_5_6.pdf
 • Мухін В.М. Опыт построения программы физической реабилитации при эндопротезировании тазобедренных суставов./ В. Н. Мухин, А. А. Томенко, А. Н. Звиряка, А. Н. Руденко // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь: сб. науч. тр. / А. А. Михеев (гл. ред.) [и др.] ; Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь. – Вып. 14. – Минск: НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, 2014. – 231−236.
 • В. М. Мухін. Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в житомирських лікувально- відновних закладах/ О. Д. Желєзний,Г. Б.Засік, В. М. Мухін, Н. О. Склярова// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. –С. 26-33.
 • В. М. Мухін Фізична реабілітація в травматології./ В. М. Мухін// Л. : ЛДУФК, 2015. − 428 с. − ISBN 978-966-2328-77-6.
 • В.Мухін Комплексная программа по физической реабилитации при хронических формах туберкулеза после торакопластических операцій./ В.Мухін,А. П. Спивак // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы 3(5) Междунар. конф. − Чебоксары, 2015. − С. 82−87. − ISSN 2412-0510.
 • В.Мухін Концепція фізичної реабілітації пацієнтів при травмах опорно-рухового апарату/ Спортивна наука України. − 2015. − № 4(62). − С. 27−31. − Режим доступу : http: sportsciense. ldufk. ua. [Електронний ресурс]
 • В.Мухін Порушення біомеханіки рухового апарату після торакопластики та напрямки їх корекції засобами фізичної реабілітації / В.Мухін, А. П. Кажмір// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Випуск 02(69), 2016. − С. 42−46.
 • В.Мухін Застосування гідрокінезотерапії після ушкоджень гомілковостопного зчленування / В.Мухін, О. Звіряка// Слобожанський науково-спортивний вісник. − 2016. − С. 45-49.