Іваніків Наталія Миколаївна

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Дисертацію захистила в 2009 р. у спеціалізованій вченій раді К 36.053.01 Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на тему: «Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в Україні (20 − 30-ті роки ХХ століття)».
Сфера наукових зацікавлень: нові підходи використання краєзнавства у комплексному оздоровленні людини, ефективність використання краєзнавчих прогулянок як одного із засобів, що сприяє духовному оздоровленню, обґрунтування ролі краєзнавчих прогулянок у подоланні психоемоційного стресу, специфіка змісту краєзнавчого відпочинку як засобу загальної реабілітації.

Наукові праці:

 • Іваніків Н.М., Козіброда Л.В. Рекреаційні аспекти розвитку та збереження здоров’я людини // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково- педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С 105 – 108.
 • Іваніків Н.М. Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / За ред. А.Л. Ситченка – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – № 3 (50), вересень – С. 76 – 80.
 • Іваніків Н.М. Історико-педагогічний аспект шкільного краєзнавства // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 52. – С. 237 – 242.
 • Іваніків Н.М. В. Сухомлинський про джерело живлення дитячої душі // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Вип. 27. – С. 42 – 47.
 • Іваніків Н.М. Краєзнавство як фактор формування культури здоров’я // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал, 2015. – № 8 (127). – С. 66 – 70.
 • Іваніків Н.М. Вплив просвітницько-спортивних організацій на формування повноцінної, здорової особистості // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал, 2015. – № 9 (128). – С. 105 – 108.
 • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації // Програма. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 12 с. Затверджено вченою радою університету (протокол № 13 від 17.09.2015 року)
 • Іваніків Н.М. Фізична реабілітація // Програма. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 10 с. Затверджено вченою радою університету (протокол № 13 від 17.09.2015 р.)
 • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 13 від 17.09.2015 р.)
 • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до проведення семінарських занять // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 48 с. Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № 3 від 29.02.2016 р.)
 • Н. Іваніків, А. Чепелюк. Проблеми збереження фізичного здоров’я дитини. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – С. 77-83.
 • Іваніків Н. М., Кухтій А. Туристичне краєзнавство як один із засобів здорового способу життя // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5 К (86)17. – С. 134 – 137. – 4 с.
 • Іваніків Н.М. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 34 с.
 • Н. Іваніків, А. Чепелюк. Проблеми збереження фізичного здоров’я дитини. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Вип. 18. – С. 77-83.
 • Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 64 с.
 • Іваніків Н.М. Біологічний вік як інтегральний показник рівня індивідуального здоров’я студента групи / Н.М. Грибок, Н.М. Іваніків, А.В.Чепелюк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 84 – 89.
 • Іваніків Н. М. Функціональна діагностика: методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 70 с.