Грибок Ніна Миколаївна

доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

 

Грибок Ніна Миколаївна, доц., к. пед. н.
Вищу освіту здобула у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (2000-2004 рр.) за спеціальністю “Фізична реабілітація”.
У 2013 році успішно захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на тему “Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи” за спеціальністю 13.00.07 – “Теорія та методика виховання.”
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2014 року. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.
Сфера наукових зацікавлень: інноваційні підходи в системі формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи.
Автор понад 37 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Грибок Н.М. Проблема формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок., В.І. Бабич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць / Під ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ, 2007. – № 10. – С. 26 – 28.
 • Грибок Н.М. Сутнісна характеристика культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць / Під ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ, 2009. – № 4. – С. 32 – 35.
 • Грибок Н.М. Аналіз навчальної програми з фізичного виховання у контексті формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – №8 (195). – С. 23 – 27.
 • Грибок Н.М. Критерії культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – № 15 (202). – С. 25 – 31.
 • Грибок Н.М. Зміст і особливості формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання / Н.М. Грибок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць / Під ред. С. С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ, 2010. – № 12. – С. 39 – 41.
 • Грибок Н.М. Адаптування змісту методичної підготовки з фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2011. – Вип. 3 (15). – Режим доступу :http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/15/statti/gribok.htm
 • Грибок Н.М. Основи формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання / Н.М. Грибок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць / Редкол.: Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 20 (73). – С. 376 – 382.
 • Грибок Н.М. Місце здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ієрархії життєвих цінностей / Н.М. Грибок // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: Збірник тез І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Луганськ, 21 – 28 лютого 2011 р.). – Луганськ: Глобус, 2011. – С. 40 – 42.
 • Грибок Н.М. Організація наукової діяльності студентів в процесі фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011 : Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Przemysl, 07 – 15 листопада) Pedagogiczne nauki.: Przemysl, 2011. Vol. 26 – Nauka i studia. – S. 23 – 25.
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи з фізичного виховання у контексті формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Бьдещите изследвания – 2012 : Материали за 8-а Международна практична конференція (Софія, 15 – 16 жовтня) Педагогически науки. – София.: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2012. Том 18. – С. 3 – 5.
 • Грибок Н.М. Застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // “Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах” : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 – 30 листопада 2012 р.) – Луганськ, 2012. – C. 69 – 74.
 • Грибок Н.М. Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 4 (111) – С. 54 – 57.
 • Грибок Н.М. Досвід впровадження інтерактивних форм і методів навчання студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / Редкол. В.В. Кузьменко та ін. – Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”. – 2014. – Вип. 21. – С. 114 – 118.
 • Грибок Н.М. Стан сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Народна освіта: електронне наукове фахове видання. – 2014. – Вип. 1 (19). – Режим доступу :http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2172
 • Грибок Н.М. Характеристика змістовної складової “духовне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: Збірник наукових праць / Редкол.: Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 452 – 457.
 • Грибок Н.М. Обгрунтування змісту наскрізної лінії “психічне здоров’я” теоретичного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи в рамках факультативу / Н.М. Грибок // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць / Редкол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.). – Київ – Запоріжжя. – 2014. – Вип. 35 (88). – С. 134 – 139.
 • Грибок Н.М. Розробка та обгрунтування складової “фізичне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 1 (120). – С. 128 – 132.
 • Грибок Н.М. Моніторинг здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Педагогіка здоров’я: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова (м. Харків, 15 травня 2015 р.) / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. – С. 214 – 217.
 • Грибок Н.М. Зміст і структура дефініції “культура здоров’я студента спеціальної медичної групи” / Н.М. Грибок // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (26 – 27 березня 2015 р.) / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 327 – 328.
 • Грибок Н.М. Критерії фізичної підготовленості студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Science and civilization – 2015: Materials of the XI International scientific and practical conference (Sheffield, 30 january – 07 february 2015). – Sheffield.: Science and education LTD. 2015. Vol. 19. Music and life. Physical culture and sport. – Р. 58 – 64.
 • Грибок Н.М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н.М. Грибок // Найновите научни постижения – 2015: Материали за 11-а международна научна практична конференция (София, 17 – 25 март). – София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2015, Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – С. 66 – 69.
 • Грибок Н.М. Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, Проць Л.І., Ільчишин І.П., Проць Р.О. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 244 – 249.
 • Грибок Н.М. “Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, О.О. Волошин, Н.Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С. 63 – 65.
 • Слімаковський О.В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О.В. Слімаковський, Н.М. Грибок, Н.Б. Малетич, О.О. Хомич / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Збірник наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С. 225 – 228.
 • Грибок Н.М. Змістовний компонент для студентів спеціальної медичної групи, які мають захворювання серцево-судинної системи з курсу “Фізичне виховання” / Н.М. Грибок. Навчально-методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, ВПЦ “ЛАДО” 2014. – 22 с.Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 3 від 11.04. 2014 р.)
 • Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку / М.І. Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 3 від 11.04. 2014 р.)
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с. Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 3 від 26.02.2015 р.)
 • Грибок Н.М. Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок, Р. Проць, В. Ярема, Л. Проць / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 239 – 246.
 • Грибок Н. Застосування методики СОЕВКС Г. Ситіна у формуванні культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи (методичний аспект) / Н. Грибок, А. Живчин // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (19 – 20 листопада 2015 року) Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 236 с.
 • Грибок Н. Методика побудови індивідуальної оздоровчої системи студента спеціальної медичної групи / Н. Грибок, А. Живчин // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (24 – 25 березня 2016 року ) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 367 – 369.
 • Грибок Н. Визначення спрямованості до самооздоровлення як важливого критерію сформованості культури здоров’я особистості / Н. Грибок, Н. Закаляк, М. Зорик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря,]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 295 – 302.
 • Слімаковський О.В. Засоби української народної фізичної культури та їх оздоровчий вплив на фізичний розвиток студентської молоді / О.В. Слімаковський, Н.М. Грибок, О.О. Хомич, О.О. Волошин // Материали за 12-а международна научна практична конференція “Новината за напреднали наука” (София, 15 – 22-ти май) Лекарство. Биологии. Физическа культура и спорт. – София.: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2016. Том 11. – С. 50 – 54.
 • Грибок Н. Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с. Рекомендовано до друку вченою радою університету (протокол № 6 від 19.06.2016 р.)
 • Грибок Н. М. Порівняльний аналіз біологічного віку студентів біологічного університету / Н.М. Грибок, Р.О. Проць // Здоровье, спорт, реабилитация: научный журнал по проблемам физического воспитания, спорта, реабилитация и рекреации. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2017. – № 3. – С. 3 – 10.
 • Грибок Н.М., Чопик Р.В., Закаляк Н.Р. Моніторинг сформованості культури здоров’я студентів педагогічного університету // Human healt: realities and prospects. Monographic series. Volume 2, “Health and Environment”, by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017. – С. 348 – 359
 • Грибок Н.М. Формування культури здоров’я студентів спеці-альної медичної групи в умовах навчально-виховного процесу з фізичного виховання: монографія / Ніна Грибок – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка.– 2018. – 218 с.
 • Грибок Н.М. Біологічний вік як інтегральний показник рівня індивідуального здоров’я студента групи / Н.М. Грибок, Н.М. Іваніків, А.В.Чепелюк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт” зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – Випуск 5 К (113) 19. – С. 84 – 89.
 • Грибок Н. М. Масаж : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 128 с.