Дрогобицький «Каменяр-ДДПУ» другий в Україні!

02–04 квітня ц.р. у місті Су­ми в «Олімпій­сько­му ма­нежі» УАБС НБУ відбу­лася фіналь­на час­ти­на ХІІ Чемпіона­ту Ук­раїни з фут­за­лу се­ред ВНЗ ІІІ-ІV р.а. в рам­ках ІІІ Спор­тивних ігор Ук­раїни. Пра­во за­хища­ти честь Львівщи­ни на цих зма­ган­нях ви­боро­ли предс­тав­ни­ки Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка – «Ка­меняр-ДДПУ», які пе­ремігши в Універсіаді Львівщи­ни − 2011, впев­не­но здо­лали і гру­повий етап Все­ук­раїнсь­ких зма­гань.

У західній кон­фе­ренції «А» дро­гоби­чани пе­рег­ра­ли ко­лек­ти­ви Кам’янець-Поділь­сько­го національ­но­го універ­си­тету
імені Огієнка, Тер­нопіль­сько­го національ­но­го еко­номічно­го універ­си­тету та Іва­но-Франківсь­ко­го національ­но­го технічно­го універ­си­тету наф­ти і га­зу, що доз­во­лило їм посісти пер­ше місце у групі і пот­ра­пити до фіналь­ної четвірки. Окрім дро­гоби­чан, у фіналь­ну час­ти­ну про­били­ся гос­по­дарі – Сумсь­кий дер­жавний універ­си­тет («Сум­ДУ»),
Національ­ний пе­дагогічний універ­си­тет імені М. П. Дра­гома­нова («НПУ ім. Дра­гома­нова») та До­нець­кий дер­жавний інсти­тут здо­ров’я, фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту («Інфізо­вець»).
У півфіналі же­реб звів га­личан з до­неч­ча­нами. Вже тіль­ки це до­дава­ло про­тис­то­ян­ню «пер­цю». Гра про­ходи­ла на зустрічних кур­сах, але пер­ши­ми ра­хунок відкри­ли «інфізівці» (Є.Бе­кар, 15хв.) і на пе­рер­ву ко­ман­ди пішли за ра­хун­ку 0:1. На по­чат­ку дру­гої по­лови­ни Андрій Сов’як (22хв.) та Та­рас Та­расо­вич (22хв.) про­тягом однієї хви­лини ви­вели впе­ред уже дро­гоби­чан. До­нецькі сту­ден­ти ки­нули­ся розігру­вати «п’ято­го» і на 24 хви­лині досвідче­ний во­ротар (його виз­на­ли най­кра­щим во­рота­рем чемпіона­ту) Пав­ло Ча­банов зрівнює ра­хунок – 2:2. Це, до речі був його 9-тий гол за весь чемпіонат. Після цього на полі роз­по­чала­ся справж­ня бит­ва. До­нецькі фут­залісти по­чали жорс­тко, а по­деку­ди до­сить гру­бо зустріча­ти ата­ки «Ка­менярів». На 32 хви­лині во­ни вшос­те по­руши­ли пра­вила і дро­гоби­чани от­ри­мали пра­во про­бива­ти 10-ти мет­ро­вий штраф­ний удар. Капітан ко­ман­ди Андрій Ніко­нець на цей мо­мент заз­нав уш­коджен­ня і до м’яча підій­шов Ми­хай­ло Зва­рич. Його удар ви­явив­ся по­туж­ним і влуч­ним – 3:2. Нер­во­ве нап­ру­жен­ня зрос­тає. Пав­ло Ча­банов зно­ву «га­няє п’ято­го». До­нет­ча­ни влу­ча­ють у стій­ку, дро­гоби­чани в пе­рек­ла­дину, декіль­ка разів надій­но грає голкіпер Ка­меня­ра Пав­ло Хо­мин, а тре­нери Іван Іль­чи­шин та Ро­ман Проць весь час «на но­гах», ак­тивно жес­ти­кулю­ють та підка­зу­ють своїм підопічним як за­хис­ти­ти власні во­рота. На­решті Андрієві Сов’яку вдаєть­ся замк­ну­ти простріл на дальній стійці і ра­хунок стає – 4:2 на ко­ристь Дро­гобиць­ко­го пе­дунівер­си­тету. До­нецькі інфізівці, зу­сил­ля­ми Олек­санд­ра Кра­тюка, зуміли на 40 хви­лині зно­ву внес­ти інтри­гу (4:3) у зустріч та біль­шо­го їм до­сяг­ти дро­гоби­чани не доз­во­лили.

В іншо­му півфіналі «Сум­ДУ» впев­не­но пе­рег­рав «НПУ ім.Дра­гома­нова» − 8:3. У матчі за третє місце «Інфізо­вець» До­нецьк з мінімаль­ною пе­рева­гою (2:1) пе­реміг зас­му­чений «НПУ ім. Дра­гома­нова», а у фіналі сум­ча­ни здо­лали «Ка­меняр-ДДПУ» − 7:3. У дро­гоби­чан відзна­чили­ся Андрій Сов’як, Та­рас Та­расо­вич та Ро­ман Ша­калець.

Вітаємо:

керівни­ка ко­ман­ди – про­фесо­ра Ми­колу Лук’ян­ченка;

тре­нерів – Іва­на Іль­чи­шина та Ро­мана Про­ця;

гравців – Пав­ла Хо­мина (вор.), Андрія Нікон­ця (кап.), Андрія Сов’яка, Та­раса Та­расо­вича, Ми­хай­ла Зва­рича, Ро­мана Ша­каль­ця, Ми­хай­ла Ба­дець­ко­го, Во­лоди­мира Сур­ни­ка, Та­раса Гри­цана, Оле­га Ко­циловсь­ко­го, Віталія Тру­севи­ча.

За матеріалами сайту http://gart.hmarka.net/